அம் பாசமு த்திரம் அம் பானி பட நடி கையை ஞா பகம் இருக்கா.? தற் போது எப் படியு ள்ளார் என்ன செய் கிறார் தெரி யுமா.? நீங் களே பாருங்க ஷா க் ஆ கிடு விங் க..!!

த மிழ்  சினி மாவி ல்  ஏரா ளமா ன   நடி கைகள்  நடித்துக் கொண் டிருக்கி ன்றனர். அதில் பல நடிகை கள்  திரு ப்பதி    சி னி மாவை  விட்டு   வி ல கி   வி ட்டனர். அந்த வகையில் நடிகர் கருணாஸ் நடிப்பில் வெளி யான  அம் பாசமு த்திரம்   அம்பானி என்ற பட த்தில்   கதா நாயகி யாக நடித்த நடிகை தான் நவ்நீத் கௌர்.

இவர்   அம் பாசமுத் திரம்  அம்பானி என்ற படத்தில் புக ழ்   பெ ற்ற  த மிழ்  ரசிக ர்களிடம் ஓர ளவிற்கு   பிரபல மடைந் தார். அதன் பிறகு அந்த படத்தில் நடிகர் கரு ணாஸ்  உ டன் செய் யும் அனை த்து  சே ட்டை களும்  எல்லாமே   ரசி கர்க ளிடம்  நல்ல வரவே ற்பைப் பெற் றன.

அதன் பிறகு நடிகர் கருணாஸ்  ஜோடி யாக  அடு த்தடு த்த  வரும்  படங் களில் நடிப்பார் என்று எதிர் பார்த்த நி லையில்  அதன் பிறகு   த மிழ்  சினிமாவில் எந்த ஒரு படத்தி லும் நடிக்காமல் அவரது சொந்த   ஊ ரான  மகாராஷ்ட்ரா அருகே சென் று விட் டார்.

தற்போது   சினி மாவிலு ம்   அ ரசியலி லும்   க வனம்  செலுத்தி வரு கிறார்.   த மி ழ்   மட்டுமின்றி தெலுங்கு, கன்னடம் மற்றும் மலையாளம் என அனைத்து   மொழிக ளிலும்   நடித்து வருகிறார். தற்போது அவரது   லே ட்டஸ்ட்   புகை ப்படம்   ச மூக   வலை தளங்க ளில் வைரல் ஆகியு ள்ளது.

அதை பார்த்த   ரசி கர்கள்  அம்பா சமுத்தி ரம்  அம்பானி  பட நடிகையா என்று பலரு ம் கேட்டு அடை யாளம்  தெரி யாத   அள விற்கு   மாறி விட்டா ர் என்று கூறி மேலும் அந்த புகைப் படத்தை ஷேர் செய்து   வரு கின்ற னர்.  இதோ அந்த புகைப் படங்க ளை   நீங்க ளும்  பாருங் கள்…