விஜய் டிவி பிரபலம் அமுதபா ணனின் மனை வியை பார்த்து ள்ளீர்களா.? அடடே, இவருக்கு இப்படி ஒரு அழகான மனை வியா.? புகைப்ப டத்தை ஆச்சரி யத்துடன் பார்த்த ரசிக ர்கள்..!!

116

விஜய்   தொலைக்கா ட்சியில்   ஏரா ளமான   சீரியல் மட்டும் ரியல்   ஷோ க்கள்   ஒளிப ரப்பு   செய்ய ப்பட்டு   வருகி ன்றது. அதில் ஒரு சில   நிகழ் ச்சிகள்   மூ லம்    ம க்கள்   மத் தியில்   பிரபல னவர்கள்   அடுத்த டுத்து  சி னிமாவில்   நடிக்கும்   வா ய்ப்பு   கூட   அவர்களு க்கு   கிடைத்து   வருகி ன்றது.

 

இப்படி ஒரு நிலையில்   சமீப த்தில்   நடந்து முடிந்த பிக் பாஸ்   நிக ழ்ச்சி யில்   போ ட்டியா ளராக   கலந்து கொண்டு   ம க்கள்   ம த்தியில்  பிரப லமானவ ர்தான்   அமுத மானன்   என்பவர். மேலும், இவர் விஜய்   தொலைக்கா ட்சியில்   ஏரா ளமான  நிகழ்ச் சிகளில்   வந்து உள்ளார் என்பது   குறிப்பிட த்தக்கது.

 

இவருக்கு சினிமாவில் நடிக்கும்   வாய் ப்பு   கிடைத் துள்ளது. அந்த வகையில் சரவணா ஸ்டோர்ஸ்   உரி மையாளர்   தி லெஜன்ட் என்ற   திரைப்ப டத்தில்   இவர்   நகை ச்சுவை   கதாபாத்தி ரத்தில்   நடித்து ள்ளார்   என்பது   குறிப்பிட த்தக்கது.

 

இப்படி ஒரு நிலையில்   சமீப த்தில்   அமுத வாணன்   கார் ஒன்று   வாங்கியு ள்ளார். அந்த சமயத்தில் தனது   ம னைவி   மற்றும்   மக னுடன்   எடுத் துக்கொ ண்ட   ச மகால   புகைப்ப டத்தை   அவர்   இணைய த்தில்   வெளி யிட்டுள் ளார்.

 

அந்த   புகைப்ப டத்தை   பார்த்த ரசிகர்கள்   உங்க ளுக்கு   இவ்வளவு   அ ழகான   மனை வியா   என்று ஒரு சிலர்   கருத் துக்கள்   தெரிவி த்தது    வருகின் றார்கள். அந்த   புகை ப்படம்   தான் தற்பொழுது   இணைய த்தில்   வைர லாகி   வருகி ன்றது…

 

Comments are closed.