நடிகை சோபனா என் னவா னார் எப்ப டியுள் ளார் தெரி யுமா.? 50 வயதா கியும் தி ரும ணம் செய்து கொள்…

த மிழ்   சினி மாவில்   மு ன்னணி   நடி கையாக   தி கழ் ந்து   வருபவர் தான் நடிகை ஷோபன. இவர்   எ னக் குள்   ஒரு வன்  என்ற   திரைப்ப டத்தின்   மூ லம்   த மிழ்    சினி மாவுக்கு   அ றிமு கமானார் நடிகை ஷோபன. அதனை   தொடர் ந்து   இவர்   த மிழில்   …

நடிகை நிவே தா தாமஸ் சன் டிவி சீ ரியலில் நடி த்துள் ளாரா.? அட, இந்த பி ரபல சீரி யலா.? இத்தனை…

நடிகை நிவேதா தாமஸ் ஒரு   இ ந்திய   திரை ப்பட   நடிகை ஆவார்.  இவர்   மு க்கிய மாக   தெ லுங்கு, மலை யாளம்   மற்றும்   த மிழ்   மொழி    திரை ப்பட ங்களில்   தோ ன்றினார். நடிகை நிவேதா தாமஸ்   த மிழை  விட    தெலு ங்கில்   அதிக கவனம்  செலு த்தி   …

20 வருட த்திற்கு முன் னரே விவேக் உடன் நடித்த சமு த்திரகனி..!! அப்போ சமு த்திரக்கனிக்கு முதல்…

எ ப்பொ ழுதும்   சிறந்த   கதாபா த்திர ங்களை   தேர் ந்தெ டுத்து   நடி ப்ப திலும்   சிறந்த   க தைகளை   இய க்குவ திலும்   வ ல்ல வர்   சமு த்திர க்கனி   ஆவார். இவர் எந்த   திரை ப்பட த்தில்   நடித் தாலும்   அந்த படம்   ச மூகம்   சார் ந்த   ஒரு   …

சி ங்கம் புலி பட த்தில் நடித்த இவரை ஞா பகம் இருக்கா.? த ற்போ தைய நிலை என்ன தெரி யுமா.? என்ன இப்படி…

த மிழ்   சி னிமா வில்  ஒரு சில   கா ட்சி யில்  தோன்றி   ரசி கர்களி டையே   இன்று வரை பே சவை க்கும் ந டிகைகள் சிலர் தான். அதிகம் பல முன்னணி   நடி கைக ள்   நடித்து  வந் தாலும்   அவ் வள வாக   ம க்க ளே   நடந்து   வ ருவதி ல்லை. அந்த வகையில் ஒரு…

அறி ந்தும்  அறியா மலும் பட நடிகை எ ன்னவா னார் தெரி யுமா.? தி ரும ணத்து க்கு பிறகு அடை யாளம்…

த மிழ்   சினி மாவில்   ஒரு சில   திரை ப்பட ங்களில்   மட் டும்   நடி த்து   விட்டு   அதன் பிறகு பட   வாய் ப்புகள்   இல் லாமல்   காணா மல்போ ன   ஏரா ளமான   நடிகர்,  ந டிகைகள்   உள்ளா ர்கள். அந்த வகையில்   த மிழ்   சினி மாவில் நடிகர் ஆர்யா…

நடிகர் ரா ஜ்கிர ணின் ம களை பார் த்துள்ளீ ர்களா.? அட, இவருக்கு இப்படி ஒரு அ ழகான மக ளா.? நடி…

த மிழ்   சினி மாவில்   கிராம த்திலி ருந்து   வந்த   ஏ ராள மான   நடிக ர்கள்    உள்ளா ர்கள். ஆனால்,  அதில்   கிராம த்திலிரு ந்து   வந்து   சி னிமா   உ லகை   கல க்கி யவரதன்   நடிகர் ராஜ்கிரண். மேலும், இவர்   கிராம த்துக்   கதை களில்   குண…

54 வ யதில் மக ளுடன் இ ளமை யாக இருக்கும் நதியா..!! அவரது மக ள்கள் என்ன வேலை செ ய்கிறார் தெரி…

நடிகை நதியா அவர்கள்  1980 களில்   த மிழ்   சி னிமாவில்   கொ டிக ட்டிப்   பற ந்த   ஒரு   ந டிகை   என்றல் அது ந தியா. இவர்   கே ரளாவை   சேர் ந்த   ந தியா, பூவே பூச் சூடவா என்ற   திரை ப்ப ட ம்   மூ லமாக   த  மிழ்   சி னிமா வுக்கு   நுழை ந்த   …

பழ ம்பெ ரும் நடிகை ஜோதி ல ட்சுமி எப்படி இ றந்தா ர் தெரி யுமா.? அட ப்பா வமே இவ ருக்கு இப்படி…

நடிகை   ஜோ தில ட்சுமி   அவர்கள் 1970 ஆம் ஆண்டு முதல் 80  ஆண்டு களில்   திரை ப்பட   நடி கையா க   வலம்   வ ந்தார்   தான்  நடிகை   ஜோ தில ட்சுமி   அவ ர்கள். மேலும் இவர்   த மிழ், தெலு ங்கு, கன் னடம்   என பல மொழி   திரை ப்பட ங்களில்   நடி த்து…

43 வ யதா கியும் தி ரும ணம் செய்து கொள் ளாமல் இருக்கும் சீ ரியல் நடிகை யுவஸ்ரீ..!! அதற்கு…

சின் னத்திரை யிலிருந்து   ஏரா ளமான   நடிகர், நடிகைகள் தனது   தி றமை யினால்   வெள் ளித்தி ரைக்கு   சென்று பல   திரை ப்பட ங்களில்   நடித்து   வருகி ன்றார். அந்த வகையில்   சின் னத்தி ரை   மட்டும்   இ ல்லை    வெள் ளித்தி ரையில்   25   வருட…

காமெடி நடிகர் ம னோபா லாவின் ம னைவி மற்றும் மக னை பார் த்துள் ளீர்களா.? அப் பாவை போலவே கொ…

உ டல்   அமை ப்புக்காக   பல ர்   தன் னை   கி ண் ட ல்   செய் வத னை   கூ ட, தனது   ப லமா க   மாற்றி   சி னிமா வில்   வெ ற்றி   கண்ட வர்   நடி கர்   மனோ பாலா. இவர்   த மிழ்   சினிமாவில்   எத் தனையோ   காமெ டி   நடிக ர்க ள்   வந்து   சென் றாலும்…