அனுஷ்காவின் வாழ் க்கை வீ ணாக காரணம் இந்த நடிகர் தான்..!! திடீரெ ன்று பரப ரப்பை ஏற்படு த்திய பிரபலம்.?

779

தென்னி ந்தியா   சி னிமாவில்   முன்னணி நடிகையாக வலம் வந்து   கொண் டிருப் பவர்   தான் நடிகை அனுஷ்கா. இவர்   த மிழ்   சி னிமாவில்   மட்டும ல்லாமல்   தெ லுங்கு   சினிமாவில் தனது   சிற ப்பான   நடி ப்பை   வெளிப்ப டுத்தி   வருகி ன்றார்.

 

இதனை தொடர்ந்து இவர்   ஆரம்ப த்தில்   பல வெற்றி    திரை ப்பட ங்களில்   நடித்து   வந்து ள்ளார். அந்த வகையில் 2009 ஆம் ஆண்டு வெளிவந்த   அரு ந்ததி    என்ற    திரைப்ப டத்தின்   மூ லம்   ம க்கள்   ம த்தியில்   மிக வும்

 

பிரபல நடிகையாக   திக ழ   தொடங் கினார். அதன் பிறகு இவர் 2015 ஆம் ஆண்டு இவருடைய நடிப்பில் வெளிவந்த   இ ஞ்சி   இடு ப்பழகி   என்ற  திரைப்ப டத்தில்   இவர் நடிகர் ஆர்யாவுடன் ஜோடியாக   நடித்து ள்ளார்.

 

அந்த    திரைப்ப டத்தின்   படப்பி டிப்பின்   போது இருவரும்   த னிமை யில்   நெ ருக்க மாக   இரு ந்ததாக   பிரபல நடிகரும்   பத்தி ரிகையா ளருமான   பயி ல்வான்   ரங் கநாதன்   தெரிவித் துள்ளார். அதன்   காரணமா கத்தான்

 

தற்பொழுது நடிகை அனுஷ்காவிற்கு   மார் க்கெட்   கு றைந் து   வருகி ன்றது   என்று அவர்   தெரிவித் துள்ளார். இந்த தகவல் எந்த   அள விற்கு   உ ண்மை   என்று   தெரியவி ல்லை.. இரு ந்தாலும்   இது ரசிகர்   ம த்தியில்   தற்போது   அதி ர்ச் சியை   ஏற்ப டுத்தி   வருகி ன்றது…

 

Comments are closed.