இந்த மூ ஞ்ச வச்சுகிட்டு சினிமாவுல நடிக்க வரியா.? கேவ லமாக நடத்திய வாலி..!! எம்.ஜி.ஆர், சிவா ஜியே இவருடைய கால் சீட் டுக்கு காத்திரு ந்தார்கள்..!!

சி னிமாவை   பொரு த்தவரை   யார் எப்படி   சி னிமாவில்   பெரியவ ர்கள்   அவர்கள் என்று சொல்ல முடியாது. ஏனென்றால் அவரது முதல்   திரை ப்படமே   அவரை பெரிய அளவில்   தூக் கிவிடும்.. இல்லை என்றால் அவரை   சி னிமாவை   விட்டு விலக வைக்கும் அளவிற்கு   சினிமாவி ற்காக   அவ்வளவு   ப லம்   இருக் கின்றது.

 

அந்த வகையில் சினிமாவில் அவ்வளவு   எ ளிதில்   யாராலும் வளர்ந்து விட முடியாது. மேலும்,   சி னிமாவில்   பல வாரிசு நடிகர் மற்றும் நடிகைகள்   அதிக மான   ஆதி க்கம்   செலு த்தி   வருகின் றார்கள். அவர்கள் தங்களுடைய தந்தை அல்லது   வா ரிசு   நடிகராக

 

சி னிமாவில்   சீக்கி ரம்   இடம் பிடித்து   விடுகின் றார்கள். ஆனால்,   மற்றவ ர்கள்   அப்படி கிடையாது. பல சினிமா   க ம்பெனிக ள்   ஏறி   இ றங் கி   வேலை தேடி அப்படி வேலை   கிடை த்தாலும்   சி னிமா   து றையில்   அவருக்கு   ஏரா ளமான   போட்டி இருந்து வரும் அப்படி இருக்கும் நிலையில் தனது   தி றமை   மற்றும்

 

ந ம்பி   பல ரையும்   கவர் ந்தவர்   ஒருவர்   இருக்கி ன்றார். மேலும்,   எம்.ஜி.ஆருக்கு பல சூப்பர்   ஹி ட்   பாடலை எழுதி வந்தவர் தான் வாலி என்பவர். இவர் சென்னையில்   தங்கி யிருந்த   பொழுது அவருடன் ஒருவர் தங்கி இருந்தார். நான்   சி னிமாவில்   நடிக்க   முய ற்சி    செய்ய   வருகி ன்றேன்   என்று   கூறியு ள்ளார்.

 

அதனைப் பார்த்து   ஒ ல்லி யான   தே கம், மு கப்பரு, மு கத்தில்   சில   தழு ம்புகள்   போன்றவை இருந்தால்   சி னிமாவில்   எப்படி   நடிக னாக   ஆவாய். உன் னுடைய   முகம்   அத்தன த்திற்கு   நீ எல்லாம்   சி னிமாவில்   நடிக்க   போகி றாயா.? என்று வாலி ஒருவரை   கேவ லமாக   பேசிய உள்ளார். அது வேறு யாரும் கிடையாது

 

பல சூப்பர்   ஹி ட்   நகைச்சுவை   கதாபா த்திரத்தில்   நடித்து வந்த நடிகர் நாகேஷ். இவர் சிவாஜி, எம்.ஜி.ஆர், ஜெய்சங்கர் உள்ளிட்ட பல முன்னணி நடிகர்கள்    திரைப்ப டத்தில்   நடி த்துள்ளா ர்கள். இவர்களே இவருடைய   கா ல்   சீட்டு க்காக   கா த்துக்   கொ ண்டிருந்தா ர்கள்.

 

அ ந்தர வுக்கு   த ன்னுடை ய   தி றமை யை   மட்டும் நம்பி இவர் காமெடி   குணச்சி த்திரம்   வி ல்ல ன்   என பல   கதாபாத் திரத்தில்   நடித்து ள்ளார். மேலும், கமலஹாசனைக்கு பிடித்த ஒரு நடிகர் என்றால் அது நாகேஷ் என்று அவர் பல   மே டைகளி ல்   வெளி ப்படை யாக   பேசியு ள்ளார்…

 

Comments are closed.