சீரியல் நடிகர் தேவ் ஆனந்தை ஞாபகம் இருக்கா.? வாழ் க்கையில் எவ்வளவு சோக ங்களா.?

122

தமி ழ்   சின்ன த்திரையில்   90களில் கலக்கி   வந்தவ ர்களே   அவர்களை யாராலும் மறந்து விட முடியாது. அந்த வகையில் சீரியலில் நடித்து   ம க்கள்   ம த்தியில்   நீ ங்கா   இடம்   பிடி த்தவர்   தான் நடிகர் தேவ் ஆனந்த் என்பவர்.

 

இவர்   கடைசி யாக   சன்   தொலைக்கா ட்சியில்   ஒளிப ரப்பு   செ ய்யப்ப ட்ட   ரோஜா என்ற தொடரில்   நடித்து ள்ளார். நான்   திரு மணம்   செய்து   கொ ண்ட   பெ ண்   எனது   பெற்றோ ர்கள்   பார் த்து   வை த்து   தான்   நட ந்தது.

 

ஆனால், இப்பொழுது வரைக்கும் எங்கள்   இருவரு க்கும்   கு ழந்தை   இல்லை. நான்   சீ ரியலில்   கிட்டத்தட்ட 25   ஆண்டுக ளுக்கு   மேல்   ந டித்து   வருகி ன்றேன். மேலும், இந்த   நடி ப்பு    வாழ் க்கையில்

 

பல   வேத னைகள்   நான்   அனுபவி த்திருக்கி ன்றேன். அதில் ஒன்றுதான் இந்த   குழ ந்தை   பாக் கியம்   இல் லாதது   என்று அவர் கூறியது   பல ரையும்   க லங்க   வைத்து ள்ளது. நான்   எ ன்னுடைய

 

தம் பி   மகனை த்தான்   வளர் த்து   வருகி ன்றேன். அந்த   ப யணம்   எ ன்னை   அப்பா   என் றுதான்   அழை ப்பார்   என்று   சமீப த்தில்   கொ டுத்த   ஒரு பேட்டியில் மனம்   உ ருகி   கண் ணீர்   விட்டு   கத றி   அழு க   சீரியல் நடிகர் தேவ் ஆனந்த் என்பவர்…

 

 

Comments are closed.