துர த்தி துர த்தி அந்த காலத்தில் சுதாகரை காத லித்த நடிகை..!! கடைசி வரை சேர முடியாமல் போன ஜோடி..!! புகைப்ப டத்தை பார்த்து இந்த நடிகையா என்று வி யந்த ரசிகர்கள்..!!

10,547

சி னிமாவில்   ஒரு   காலகட் டத்தில்   கொடி க்கட்டி   பரந்தவ ர்கள்   கூட இன்று என்னவா ணர்கள்   என்று தெரியாமல் இருந்து   வருகி ன்றது. இப்படி ஒரு நிலையில்   த மிழ்   சி னிமாவில்   பல ரசிகர்கள் தனது நடிப்பின்   மூ லம்   கவர்ந் தவர்   தான் நடிகர் சுதாகர் என்பவர். இவர் ஒரு   தென் னிந்திய   திரைப்பட நடிகர் ஆவார். இவர்   த மிழ்   மற்றும்   தெலு ங்கு   மொ ழிகள்   கிட்ட த்தட்ட   600 க்கும் மேற்பட்ட   திரைப்பட ங்களில்   நடித்து ள்ளார்.

 

மேலும்,   தெலு ங்கில்   பல சூப்பர்   ஹி ட்   திரைப்ப டங்களை   தயாரித் துள்ளார். இவர் 1977 ஆம் ஆண்டு பாரதிராஜா உடன் திரைப்படம் தொடங்கியது அதன் பிறகு   அடுத் தடுத்து   மாபெரும் வெற்றி   படங்க ளாகவே   அந்த   காலகட் டத்தில்   இவர் கொடுத்து   வந்துள் ளார். இதனை தொடர்ந்து 16   வயதி னிலே   திரைப்ப டத்தில்   பிர ம்மா ண்ட   வெ ற்றிக்கு   பிறகு வந்த

 

கிழக்கே போகும் ரயில் திரைப்படம் தான். மேலும், அந்த   திரைப்ப டத்தின்   ஹீரோனியாக   அறிமு கமானவர்   தான் நடிகர் ராதிகா. அந்த   திரைப்ப டமும்   பெரிய அளவு வரவேற்பு பெற்று   ஓ டியது. மேலும், சுதாகர் மற்றும் ராதிகா என்றால்   த மிழ்   சி னிமா   மிக   காத லர்க ள்   என்று கூட பலரும் நினைத்து   வந்துள் ளார்கள்.

 

அதன் பிறகு இருவரும்   காத லிக்கி ன்றா ர்கள்   என்று பல   வத ந்திக ள்   வெளிவர   தொடங் கியது. அந்த சமயத்தில் கல்லூரி மாணவிகள் பலரும் இவரை வெறி   பி டித்த து   போன்று சுற்றி   வந்துள் ளார்கள். அவர் எப்பொழுதும்   ஓ ட்ட ல்   அறையில்   பெ ண்க ள்   நி ரம் பி   இருப்பா ர்கள். அதேபோன்று இவருக்கு அதிகமான   கு டிப ழக மும்   இருந்தது.

 

அந்த வகையில் இயக்குனர் பாரதிராஜாவின் நிறம்   மா றாத   பூக்கள் படம் வெற்றி பெற்றது. அதன் பிறகு அவர்   அதி கமாக   ம து   போ தையி ல்   பட ப்பிடிப் பிற்கு   வந்தார் என்று பல வத ந்திக ள்   தீ யை   பர வியது. மேலும், அந்த சமயத்தில் நடிகர் கமலுக்கு   இணை யாக   தனக்கென ஒரு   அங்கீ காரத்து டன்   ரசிகர்   ம த்தியில்   வரவேற்பு பெற்று   வந்து ள்ளார்.

 

அதன் பிறகு பெரிதழ் பட   வாய் ப்புகள்   வராமல் இருந்து   வந்து ள்ளார்   வரும்   வாய் ப்பை     சரியாக   ப யன்படுத் திக்   கொள் ளாம ல்   சி னிமாவில்   இருந்து   காணா மல்   போய்வி ட்டார். மேலும், நடிகை ஸ்ரீபிரியா இருவரும்   கா த லித் து   வந்துள் ளதாக   அந்த   சமய த்தில்   பல   பத்திரி க்கையில்   எழுதப்ப ட்டது   இருவரும்   சேர் ந்து

 

பல   திரைப்ப டங்கள்   நடித் திருப்பார் கள். இவர்க ளுக்கு   இடையே   க ருத் து   வேறுபாடு   கார ணமாக   கா தலி த் து   வந்த இருவரும் அதன் பிறகு ஒரு   மு டிவு   எடுத்து   விட் டார்க ள்   என்று சமீபத்தில் இவர்களைப் பற்றி பல   தகவ ல்களை   கூறியு ள்ளார்…

 

Comments are closed.