சினிமாவுக்கு வந்து 38 வருஷ மாகியும் ரஜினியுடன் நடிக்காத ஒரே நடிகை..!! அதற்கு இது தான் காரணமா.? இவரை எப்படி மிஸ் பண் ணாங்க.?

17,101

கிட்ட த்தட்ட   40   ஆண் டுகளாக   சூப்பர் ஸ்டார் என்ற   பட் டத்தை   த மிழ்   சி னிமாவில்   வைத்தி ருப்பவர்   தான் நடிகர் ரஜினிகாந்த். இவருடைய திரைப்படம்   வெளிவ ந்தால்   அதை   பார் ப்பத ற்காக   திருவிழா போன்று ரசிகர்கள்   திரைய ரங்கில்   அலை மோதுவா ர்கள். மேலும், இன்று வரை எவர்   கிட்ட த்தட்ட   165   திரைப்ப டங்களு க்கு   மேல்   நடித்து ள்ளார்   என்பது   குறிப்பி டத்தக்கது.

 

இவர்   ஆர ம்பத்தில்   வி ல் லனா க   நடித்த அதன் பிறகு இன்று   தவி ர்க்க   முடியாத    த மிழ்   சி னிமாவின்   சூப்பர் ஸ்டார் ஆக இருந்து   வருகி ன்றார். மேலும், நடிகர் ரஜினி உடன் இணைந்து நடிக்க   வேண் டு ம்   என்று பல   நடி கைகள்   ஆ ர்வம்   காட்டி   வருவா ர்கள். என் தற்பொழுது இருக்கும்

 

இ ளம்    நடிகைகள் கூட அதற்கு   ஆ ர்வமா க   இருந்து   வருகின் றார்கள். இப்படி நிலையில் ஒரு நடிகை மட்டும் ரஜினியுடன்   நடி க்காமல்   போ ய்விட் டார். இது தற்பொழுது பல   ஆண்டுக ளுக்கு   பிறகு தற்போது   ரசிக ர்கள்   மத் தியில்   பேசு ம்   செ யலாக   இருந்து ள்ளது. அவர் வேறுயாரும் இல்லை நடிகை ஊர்வசி தான்.

 

இவர்   தெ ன்னி ந்திய   சி னிமாவி ல்   எ ப்பேர் பட்ட    க தாபாத் திரம்    கொடு த்தாலும்    தன்னுடைய   சு றுசுறு ப்பான   நடிப்பால்   ரசிக ர்களை   க வரும்   வகையில்   தன் னுடைய   நடிப்பை   வெளி ப்படு த்துவதில்   கில் லாடிதா ன்   நடிகை ஊர்வசி. இவர்   பெ ரும்பா லும்    ஊ ர்வசி   நடி க்கும்  க தாபாத்தி ரங்கள்   காமெடி   கலந் திருப் பதால்  ரசிக ர்கள்

 

அதிகம்   விரும் பினார். அதேபோல் சூப்பர் ஸ்டார்  ரஜி னிகாந்த்    மாஸ்   ஹீ ரோவாக   இ ருந்தா லும்   கா மெடி   காட் சிகளில்    பி ன்னி    பெட ல்   எடு ப்பார். அப்படி ப்பட்ட    இருவ ரும்   இணை ந்து    ஒரு   திரை ப்பட த்தில்   கூட   நட க்கவி ல்லை   என்பது தான்  ஆ ச்சரி யமாக   உள்ளது. அந்த   கா லகட் டத்தில்   இருந்த   இயக் குனர்கள்    இதை ஏன்   யோ சிக்கவி ல்லை

 

என இப்போது   ரசி கர்கள்   வரு ந்துகின் றனர். ஒ ருவேளை   நடிகர்  ரஜினி மற்றும் நடிகை ஊர்வசி   கூட் டணி யில்  ஒரு   திரை ப்ப டம்   வெ ளிவந்திரு ந்தால்  க ண்டிப் பாக   அது   மற க்க    மு டியாத   திரை ப்பட மாக    அ மைந் திருக் கும்    என்பதே   பெரு ம்பா லான    ரசிக ர்களின்    கரு த்தா க   உ ள்ளது. இந்த தகவல் தற்போது   இணைய த்தில்   வைர ளாக   பேசி   வருகின் றார்கள்…

 

Comments are closed.