திரிஷா தி ருமண த்தை தவிர்க்க இதுதான் காரணம்.? அடுத் ததாக திரிஷாவை வ ம்பு இழு க்கும் பயில்வான்..!!

த மிழ்   சினிமாவில் நீண்ட காலமாக   முன்ன ணி   நடி கையாக   வ ளம்   வந்து   கொண் டிருப்பவர்   தான் நடிகர் திரிஷா. இவர் நடிகர் ரஜினி, கமல், விஜய், அஜித், சிம்பு, தனுஷ், சூர்யா போன்ற முன்னணி   நடிகர்க ளுடன்   இணைந்து   நடித்து ள்ளார். இவர் சில   ஆண் டுகளாக   கதாநா யகிகளுக்கு   முக்கி யத்துவம்   வாய் ந்த   கதாபாத் திரத்தை   தேர்ந் தெடு த்து   நடித்து   வருகி ன்றார்.

 

இப்படி நிலையில் பொன்னியின் செல்வன்    திரைப்ப டத்தில்   குந்தவை என்ற   கதாபா த்திரத்தில்   நடித்தார். இதனை தொடர்ந்து தற்பொழுது விஜயின் 67வது   திரைப்ப டத்தில்   நடிக்க   ஒப்ப ந்தமாகி யுள்ளார். இப்படி ஒரு நிலையில் இவருக்கு தற்பொழுது 40   வ யது   ஆகின்றது.

 

இதுவரை ஏன்   தி ரும ணம்   செய்து   கொ ள்ளா மல்   இருக்கி ன்றார்   என்று சமீபத்தில் பதில்  பயில்வான் ரங்கநாதன்   கூறியு ள்ளார். இதனை தொடர்ந்து சில   வருடங்க ளுக்கு   முன்பாக நடிகை திரிஷாவுக்கும்   தயாரி ப்பாளர்   வருண்   என்பவ ருக்கும்   நிச்சய தார்த் தம்   நடைபெ ற்றது.

 

ஆனால்,   திரும ணம்   நடைபெ றவில்லை. அதன் பிறகு நடிகை திரிஷா   தெ லுங்கு   நடிகர் ராணாவே   கா த லி த் து   இருவரும்   லி விங்   டு   கெத ர்   என்ற   முறை ப்படி   வா ழ்ந்து   வந்துள் ளார்கள். அதன் பிறகும் அந்த   கா த ல்   தோ ல் வி   அடைந்து   வி ட்டது. நடிகை திரிஷாவுக்கு நடிகை நயன்தாரா போல்   நீ ண்ட   நாட்கள்   கா த லி த் து   தி ருமண ம்   செய்து   கொ ள்ள   ஆசை யாக   உள்ளது.

 

ஆனால்,   தி ரும ணம்   செய்து   கொ ள் ள   ஆ சைப்ப டும்   போ தெல் லாம்   ஏற்கனவே    தி ரும ணம்   ஆகி   வி வா க ர த் து   ஆனவ ர்கள்   தான்   நியாப கத்தி ற்கு   வருகின் றார்கள்   என்று அதனை   ம ருத் து   இந்த   கொண் டிருக் கிறார்   தி ரும ணம்   செய் யாமல்   இருந்தால் தன்னுடைய   இஷ் டத்தி ற்கு   இரு க்கலாம்   என்று அவர் கூறியதாக   சமீப த்தில்   ச ர் ச் சை யா க   பேசி   வரு கின்றார்…

 

 

Comments are closed.