மு ருகன் வே டம் போ ட்டு இரு க்கும் இந்த கு ழந் தை யார் தெரி யுமா.? இ ந்திய சி னிமாவை கல க்கிய முன் னணி நடிகை..!! புகை ப்பட த்தை பார் த்து அதி ர்ச் சியில் ரசிக ர்கள்..!!

383

நடி கை   ஸ்ரீ தேவி ஒரு    இந் தியத்    திரை ப்பட த்து றையி ல்    புக ழ்பெ ற்ற    ஒரு   ந டிகை   ஆவா ர். அந்த     கதா நாய கி யாக     இவர்   ந டித்த     முத ல்     திரை ப்பட ம்     கே. பால ச்சந்த ரின்     இய க்க த்தில்     வெ ளிவ ந்த    மூ ன்று     மு டிச்சு     திரை ப்பட த்தி ல்     கதா நாய கி யாக     அ றிமுகமா னா ர்.  ந டி கை     ஸ்ரீ தேவி   ஆர ம்ப    கால த்தி ல்     கம ல்ஹாச ன், ரஜினி   கா ந்த் துடன்   இணை ந்து    பல    திரை ப்பட ங்க ளில்    நடி த்துள் ளார்.

 

இவர்   த மிழ்,  தெ லுங்கு, ம லையா ளம்,  ஹி ந்தி    போ ன்ற    ஏரா ளமான     திரை ப்பட ங்க ளில்    நடி த்தார்    ந டிகை   ஸ்ரீ தேவி. அத ன்பி றகு   தனது    நடி ப்பி ற்காக    தமி ழ்  நா டு, ஆ ந்திர மாநில   அர சுகளின்   சிறந்த   நடிகை க்கான   வி ருதுகளை யும், கேரள   அரசி ன்   சிற ந்த    கு ழ ந்தை   ந ட்ச த்திர    வி ருதை யும்   நா ன்கு   முறை   பிலி ம்பேர்   விரு தி னையு ம்    வெ ன்றார்.

 

நடி கை   ஸ்ரீ தேவி    கி ட்டத்த ட்ட   300கும்   மே ற்பட்ட    திரை ப்பட ங்களில்    நடி த்து ள்ளா ர். இவ ரது    க டை சி   பட ம்  300வது   ப டமாகும்   ம றை ந்த   நடிகை   ஸ்ரீதே வி    இன் னும்   ம க்கள்   மன தை   அ கலவி ல்லை. அவ ரின்   நி னை வலைகள்   இன் னும்   சுற்றி   வருகி ன்ற னர். இந்நி லையில்    நடிகை    ஸ்ரீ தேவிக்கு   ஸ்ரீ லதா    எ ன்ற    த ங்கை   ஒ ருவர்   இரு ப்ப தாக வும்    இவ ர்கள்    இ ருவருக்கு ள்ளும்    சரி யான   பேச் சுவா ர்த் தை    இல் லை     என்று

 

த ற்போது    த கவல்    வெளி யாகியு ள்ளது. நடிகை   ஸ்ரீதே வி    போனி   கபூ ரின்   இரண்டாவ து   ம னை வி. அ தேபோ ல   நடிகை     ஸ்ரீதே விக்கு   போனி   க பூர்    இர ண்டாவ து    க ணவ ர்    ஆவா ர். இத ற்கு   மு ன்பு   மிது ன்   ச க்ரவ த்தி    என்ற   பிரபல   ந டிகரை    ர கசி ய    தி ரும ணம்    செ ய்திரு ந்தார்   நடி கை   ஸ்ரீதே வி. அத ன்பின் னர்    இவ ர்கள்    மீ டியாவு க்கும்    தெ ரிவித் தனர்.

 

இது   அ ப்போது   மிகவும்   ப ரப ரப்பா க   பேச ப்பட் டது. அத ன்பி றகு   1980க ளில்   சில   கா லம்   இணை ந்து   வாழ் ந்த    இவ ரது    தி ரு மண   வாழ் க்கை     முடிவு க்கு   வ ந்ததைய டுத்து    நடிகர்    மிது ன்    மீ ண்டும்   தன் னு டைய     முன் னாள்   ம னை வி    நடிகை     யோ கிதா   பலி யுடன்    சேர் ந்து   வாழ த்   தொட ங்கி னார். பி றகு   சில    வரு டங்களு க்கு   பின்பு    நடி கை    ஸ்ரீதேவி   போ னிகபூ ரை    தி ரும ணம்    செ ய்து   கொ ண்டார்.

 

இத னை யடு த்து     திரை ப்     பி ரபல ங்களி ன்    சி றுவ யது   புகை ப்பட ங்க ள்    இணை யதள ங்க ளில்    வைர லாக    பர வி    வ ருகி ன்ற து. அந்த   வ கையில்   நடிகை    ஸ்ரீதே வியின்   சி றுவ யது   புகை ப்பட மும்   வெ ளியாகியு ள்ள து. இவர்    ம றை ந்த   முத லமை ச்சர்   ஜெய லலிதா வுடன்   1969ல்   து ணை வன்     என் ற   ஒரு    திரை ப்பட த்தி ல்    குழ ந்தை    நட்ச த்திர மாக     மு ருகன்    வே டத் தில்   அ றிமு க மானா ர். அந்த   புகை ப்பட ம்   தான்   த ற்போது   வைர ளாக   பர வி   வருகி ன்ற து…

 

Comments are closed.