இந்த புகைப்ப டத்தில் இருக்கும் கு ழந் தை யார் தெரி யுமா.? இன்று த மிழ் சி னிமாவை கல க்கிய மிக பெரிய பிரப லம்..!! புகைப்ப டத்தை க ண்டு அதி ர்ச் சியில் உள்ள ரசிக ர்கள்..!!

2,933

தற்போது   சி னிமா   உ லகில்   பல   வா ரிசு   நடிகர், நடிகைகள்   க ளம்   இற ங்கி   வருகி றார்கள். அதில் ஒரு சிலர்   ம ட்டுமே   நல்ல ஒரு   திரைப்ப டத்தை   கொடுத்து   ம க்கள்   ம த்தியில்   இடம்   பிடி த்து   சி னிமா   உ லகில்   நிலை த்து   வருகி ன்றார்கள்   மற் றவர்கள்   ஒரு சில   திரைப்ப டங்களுக்கு   பிறகு   ஆ ளே   கா ணாமல்   போ ய்   விடுகி ன்றார்கள்.

 

ஆனால்,   ம க்கள்   ம த்தியில்   ஒரு   இட த்தை   பி டித்து   வி ட்டால்   அதன் பிறகு   ஓர ளவிற்கு   திரைப்ப டங்களுக்கு   தொட ங்கிவிடுகி றார்கள். அந்த வகையில் நடிகர்   லிவி ங்ஸ்டன்   என்   ம களு ம்   ஒருவர். த மிழ்   சினி மாவில்   க தாநா ய கனாக   மற்றும்   நகை ச்சுவை   ந டிக ராக   கு ணச் சித் திர   ந டிகராக, ஒளிப் பதி வாளராக

 

பல   முக ங்க ளைக்   கொ ண்டவர்   நடிகர்   லிவிங் ஸ்டன். இவர் 1982 ஆம் ஆண்டு   லிங் டார் லிங்   என்ற ஆம் ஒரு   ஸ் டேஷன்   மாஸ்டராக   நடி த்து   இ ருந் தார். அதோடு அந்த   திரைப்ப டத்தின்   உதவி   இ யக் குனரா கவும்   லிவிங்ஸ்டன்   பணி யாற்றி   இருந் தார். அதனை தொடர்ந்து 1988 ஆம்   ஆண் டு   வெ ளிவந் த

 

 

பூந் தோட்ட    கா வ ல்கா ரன்    தி ரைப் பட த்தின்   மூ லம்   இவர்   ம க்கள்   ம த்தியி ல்   பி ரபலமா னார். இவர்1996 ஆம் ஆண்டு   வெ ளிவ ந்த   சுந் தரப்   புரு சன்   என்ற   திரைப்ப டத்தில்   க தாநாய கனாக   நடித்து   இரு ந்தார். அதன் பின் இவர்   கே ப்டன்   பி ரபா கரன், உழைப் பாளி   போன்ற பல   சூ ப்பர்   ஹி ட்    திரைப்ப டங்களில்   நடி த்தார்.

 

நடிகர் லிவிங்ஸ்டன்   குணச் சித் திர   நடிகராக   தமி ழ்   சினி மாவில்   ஒரு தனி இடம்   உ ண்டு   லி விங்ஸ்ட னுக்கு   எப்போ துமே   ஒரு தனி   இட ம்   உ ண்டு   தான்   சொல்லவே ண்டும். இவர் தற்போது   குடும் பத் துடன்   இரு க்கும்   பு கை ப்பட ங்கள்   வெளியா கி   ச மூ க   வ லைத ளங் களி ல்   வை ர லாகி   வ ருகி றது.

 

அந்த   பு கைப் படத் தை   பா ர்க் கும்   போது ரசிகர்கள் இவ்வளவு பெரிய   ம க ளா   என்று    வா யடை த்துப்   போ ய்   உள் ளனர். இவரது   மக ள்   பெயர் ஜோவிதா. இவரும் நடிகை   அம்பிகா வின்   ம க னும்   ஒரு   பு திய   திரைப்ப டத்தில்   ந டித்தனர். ஆனால்,  அப்படம்   இ ன்னும்   வெ ளியா கவில் லை.

 

இந்நிலை யில்   பிர பல ரிவியில்   பூவே உனக் காக   தொ டரில்   நடி க்கத்   தொ டங்கி னார். ஆனால்,  சில   மா தங் களி லேயே   அ த்தொடரில்   இருந் து   வெ ளியேறு வதா க   அவர்   அறிவி த்தார். மேலும், அவர் நடித்த படம்   கூ டிய   சீ க்கி ரம்   வெ ளி யா கும்   என்று அவர்   கூ றியு ள் ளார்.

 

மேலும் இதுகுறித்து   பர ப்பா ன   த கவ ல்கள்   வெ ளியா ன   நி லை யில். நடிகர் லிவிங்ஸ்டன், தனது ம கள்   சீ ரிய லிலிரு ந்து   வெ ளியே றியது   குறித்து   இப்போது   க ருத் துக்   கூ றி    சம் பந்த ப்பட்டவ ர்கள்   ம னம்   க ஷ் ட ப்பட    எனக்கு   விரு ப்பமி ல் லை   எனத்   தெரி வித்து ள்ளார். இதோ அவரின்   ம களி ன்   சிறு   வ யது   புகை ப்படம்…

 

Comments are closed.