16 வ ருஷமா க சி ம்புவை கா தலி த்த நடிகை..!! பல ஆண் டுகள் கழி த்து உ ண்மையை உடை த்த பிரபல நடிகை..!! இணைய த்தில் தீ யாய் ப ரவும் த கவல் உள்ளே..!!

6,272

த மிழ்   சி னிமாவின்   இயக்கு னராகவும்   நடிகராவும் இருப்பவர் தான் டி ராஜேந்திரன். இவருக்கு சிம்பு, குறளரசன் இலக்கியா என மூன்று   பிள் ளைகள்   இருப்பது அனைவரும் அறிந்ததே. அதில், நடிகர் சிம்பு   த மிழ்   சினிமாவின் தற்போதைய   உ ச்ச   நடிக ர்களில்   ஒ ருவராக   வலம் வருகிறார்.

 

இவர்   ஏ ராலமான   திரைப்ப டங்களில்   நடித்து ள்ளார்   என்பது   குறிப்பிட த்தக்கது. அந்தவகையில் தற்போது   நீ ண்ட   இடைவெ ளிக்குப்   பிறகு மீண்டும் நடிகர் சிம்பு மாநாடு என்ற    திரைப்ப டத்தின்   மூ லமாக   பழைய   ஹீ ரோ   நிலைக்கு   வந்து ள்ளார்   என்பது   குறிப்பி டத்தக்கது.

 

இதைத்தொ டர்ந்து   தற்போது நடிகர் சிம்புவின்   தி ரும ணம்   குறித்து   ப லரும்   கே ள்விகள்   எழு ப்பி   வருகி றார்கள். அந்த வகையில் தற்போது நடிகர் ஜெய் ஒரு   பே ட்டியில்   சிம்புவின்   தி ரும ணம்   முடி ந்தால்   தான் நான்   தி ரும ணம்   செய்து   கொ ள்வேன்   என்று அவர்   கூறியி ருந்தார்.

 

இப்போது விஜய் டிவியில்   பிரப லமான   சீ ரியல்   நடித்து வரும் நடிகை சாய் காயத்ரி என்பது   சி ம்புவின்   மீ து   இருக்கும்   கா த ல்   குறித்து   ப ரப ரப் பை   ஏற்படு த்தி   வருகி ன்றார். அவரது   த ங்கை   நடிகர்   சி ம்புவை   கா தலி ப்ப தாக   கூறி பெரும்   ச ர்ச் சையை   ஏற்ப டுத்தி   உள் ளார்.

 

அவரும் ஒரு   மிக ப்பெ ரிய   சீ ரியல்   நடி கையாக   இரு ப்பவர்   தான். தற்போது பேட்டியில் நடிகர் சிம்புவை காதலிப்பதாக கூறியிருந்தார் நான் பள்ளி காலத்தில் இருந்தே நடிகர் சிம்பு மீது   கா த ல்   வய ப்பட்டு   இரு ந்ததாக   நான்    சி றுவ யதில்   காலை

 

சன்   மி யூசிக்   தொலை க்காட்சி   பார் த்துக்   கொண்டி ருக்கும்   போது   நடிகர்    சிம்புவி ன்   பா ட்டொன்று   கே ட்டேன். அப்போது இருந்து அவர் மேல் எனக்கு ஒரு   கிர ஸ். அதன்பிறகு அந்த   பட த்தில்   வந்த   பா ட்டை   கே ட்ட   பிறகு ஒரு சிம்பு என்று நான்   தெரி ந்து   கொண் டேன்.

 

நான்    கிட்ட த்தட்ட   16   வருட ங்களாக   நடிகர்   சி ம்புவை   ஒ ருதலை யாக   கா தலி த்து   வருகி ன்றேன்   என்று   கூறியு ள்ளார். மேலும், அவரிடம் சொல்ல ஒரு   வா ய்ப்பு   கிடை த்தால்   முதல்   வேலை யாக   நான் இதை தான்   சொ ல்வேன்   என்று   கூறியு ள்ளார்…

 

Comments are closed.