முதல் மரி யாதை படத்தில் நடித்த ரஞ்ச னியா இது.? ஆளே அடை யாளம் தெரி யாத அளவு க்கு மா றிவிட் டாரே..!! தற்போது எ ன்ன செய்கி றார் தெரி யுமா.? அதி ர்ச்சி யளி க்கும் த கவல் உள்ளே..!!

5,412

பாரதி ராஜா சிறந்த   கி ராம த்து   பி ன்ன ணி   கொண்ட   அ ழகி ய   திரைபட ங்களை   இ யக் கி   உ ள் ளார் இன் றளவு ம்   அ வ ரின்   கு ரல்   தி ரை ப்படங்களி ல்   முன்னாடி அவர்   பே சும்   வ சன ம்   வண க்க த்தி ற்கு ரிய   பா ரதி  ராஜா பேசுகிறேன்   எ ன்ற   வா ர்த் தை   இன்னும்  யா ராலு ம்   மற க்க   மு டி யாது. பாரதி ராஜா சிறந் த  ந டிகர்கள் மற்றும்   ந டிகைகளை  உரு வாக் கி   உள்ளார்.மேலும்   சினிமா வில்   ந டிகைக ள்   எ ன்றாலே  வேறொ ரு   கோ ணத் தில்  பா ர்க்கும்  சந் தர் ப்பத் தை   உ ருவாக் கி  வரு கிறது.

 

அ ந்தவகையி ல்   ந டிகைக ள்   நடி க்கமட் டும ல்ல   ப டவாய் ப்பிற் க்காக   அந்த தொழிலையும்  செய்வா ர்கள்  எ ன்று ம்  பலர்   கூ றிவரு கிறா ர்கள். அந் தவ கையில்   கொரா னாவா ல்   பா திக்கப் பட்ட   சி னிமாத்  துறையி னருக் கு   உ தவும்   வண் ணம்   நடி கர்  சங் கம்   சார்ப்பில்  வா ட்ஸ்   ஆ ப் குரூ ப்   உரு வாக்கி  அதில்  கரு த்துக ளை   பகி ர்ந் து   நா டக   கலைஞர் களுக் கு   உ தவ   ஆர ம்பித்து ள்ள னர்.

 

அந்த  கு ரூப்பி ல்   நாட கக்   க லைஞ ர்   வா சுதேவன்  குரூ ப்பில்   இ ருந் த   பார திராஜா  பட த்தில்   அ றிமுகமா ன முதல்   ம ரியாதை  பட   நடிகை  ர ஞ்ச னியை   பார் த்து   நீ ங்கள்   நடிகையா.? நடிகை  என் ற   பெய ரில்  வேறு  தொழி ல்   செய் பவ ர்தானே  என்று கேட்டு  வந் தார். அதன் பின்   நடி கைக ள்  அ னைவ ரும்  வே று தொழில்  செய் பவ ர்கள்   என்று   கூ றி   ச ர்ச்சையா க   பேசியுள் ளார்.

 

ஒரு  நடிகையை  இ  ழிவு   படுத்தி    சினி மா த்துறை   வேறு  நா டக   தொ ழில்   வேறு என்று   சு ட்டிக்   காட் டி   பே சியதாகவு ம்  நடிகை ரஞ்சனி  போலி சா ரிட ம்   புகா ரளித்து ள்ளார். இ துபற் றி   தயா ரிப்பாளர்   ச ங்கமும், ந டிகர்   ச ங்கமும்  எந்த ஒரு  கேள் வியும்   கே ட்காம ல்   இரு க்கிறா ர்கள்   என்று   வேத னையுள் ளார்  நடி கை ரஞ்சனி.

 

நடிகை  ரஞ்சனி தற்போது  அர சிய லில்  இ ருந் து   வெளி யேறி   மக ளி ர்  ஆணை ய த்திலு ம்   பணி யாற் றி  வந் தவர். மேலும்  கேரளா வில்  அம் மா   சங் கத் தில்  இருந் து   வெளி யே   வந்து நடிகை  மஞ்சு வா ரிய ரின்   தலை மையி ல்   சினிமா   பெ ண்க ள்   கூ ட்டுக்   குழுவி ல்   உறு  ப்பின ராக   பணி யாற் றி   வரு கிறார்…

 

Comments are closed.