கா த லர் தினம் பட நடி கைக்கு என் னவா னது தெரி யுமா.? அ டப்பா வமே இவ ங்களு க்கு இப்படி ஒரு நோ யா.? தற்போது உள்ள புகைப் படத்தை பார்த்து அ திர் ச்சி யான ரசிக ர்கள்..!!

இயக்குனர் மணிரத்னம் இயக்கத்தில் 1995ஆம் ஆண்டு வெளியான பம்பாய் பணத்தின் அம்மா அம்மா என்ற பாடலுக்கு நடனமாடிய தமிழ் ரசிகர்களுக்கு பிடித்த நடிகையாக வலம் வந்தவர் தான் நடிகை சோனாலி பிந்த்ரே. சமீபத்தில்  புற்று நோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளார் என்ற தகவல் ரசிகர்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது

இந்த   ந டிகை யான   இ ந்தியா வில்   பல   ப டங் களில்   நடித் துள்ளார். மேலும்   த மிழி லும் கு ணால் நடித்த   கா த லர்    தி னம்  நடிகர் அர்ஜுன் நடித்த   க ண்ணோடு    காண் பதெல் லாம்  போன்ற படங்களில்   க தாநா யகியா க   நடித்து ள்ளார்.

சில நாட்களுக்கு முன்னர் தனக்கு    பு ற் று நோ ய்    இரு ப்பதா  க    தனது  ட்விட்டர் பக்கத்தில்   நடிகை சோ னாலி பிந்த்ரே   தெ ரிவித்தி ருந்தது  ர சிகர்களி டையே  பெரு ம்   அ திர் ச்சியை   ஏ ற்படு த்தியுள் ளது.அதனால்   சோ கத்தில்   உள்ள ரசிக ர்கள்.

தற்போது நியூயார்க்கில் உள்ள   ம ருத் துவம னையி ல்   சி கி ச் சை   பெற்று வரும்  நடிகை சோனாலி  கொஞ்சம்   கொஞ் சமாக   உ டல் நலம் தேறி வ ருகின் றார். தனக்கு   பு ற் று நோ ய்   இருப்பதை   அ றிந்த   நண் பர்களு ம்   உற வினர்  களும்   அடிக்கடி போன் செய்து

நலம்  விசாரித்து   தனக்கு  ஆறுத லாக   இருந்து வருவதாக கூறி  இருந்தார் தனது  ட்வி ட்டர்  பக்கத்தில். மேலும் இந்த பதிவு தனது   தோ ழிக ளுடன் இ ருக்கு ம்போது   எடுத்த புகைபடத்தை  ட்வி ட்டர்  பதி விட்டுள் ளார்.

இ தனை க்கண்ட   ரசி கர்களு க்கு   மிகவும்   அ திர்ச் சிக் கு   உள்ளா கினர். அதற்கு காரணம் தற்போது   பு ற் று நோ யா க   சி கிச் சை   பெற்று வந்த தனது   த லைமு டியை   மொ ட்டை   அடித்து   அ டையா ளம்   தெரி யாத அளவிற்கு   மா றியுள் ளார்   நடிகை சோனாலி  …