சூரரை போற்று பட த்திலி ருந்து நீ க்க ப்பட்ட எ மோ ஷ்னல் காட் சிகள்..!! வை ரலா கும் வீடியோ பதிவு இதோ..!!

நடி கர் சிவ குமா ரின் ம கன் கள் என் ற அ டையா ளத் துடன் சி னிமா வில் நு ழை ந் தவர் கள் சூர்யா .சரவ ணன் சி வகுமார் , அ வரது மே டைப் பெயரா ன சூரி யாவா ல் அறி யப் ப ட்டவர், ஒரு இ ந்திய நடி கர், தயா ரிப் பாளர் ம ற்றும் தொ லைக் காட் சி தொ குப் பாளர் ஆ வார். அவரது வி ருதுக ளில் மூ ன்று த மிழ்நா டு மா நில தி ரை ப்பட வி ருது கள், நா ன்கு பிலி ம்பேர் வி ரு துகள் தெ ற்கு, இர ண்டு எடி சன் வி ருதுகள், ஒ ரு சி னிஎம்ஏ விரு து மற் றும் வி ஜய் விருது ஆ கிய வை அ டங் கும். இந்திய பிர ப லங்க ளின் வ ருவா யின் அடி ப்படை யில், சூரியா ஃபோர்ப்ஸ் இ ந் தி யா செலி பிரி ட்டி 100 ப ட்டி யலில் ஆ று மு றை சே ர்க்கப் பட் டுள் ளது.

நடி கர் சூ ர்யா த ற் போது த மி ழ் சி னிமா வின் உ ச் ச ந ட்சத் திர மாக வி ளங் குப வர். அது மட் டும் அ ல்ல  த மி ழ்த் தி ரை யு லகி ல் எந் த ச ர்ச் சை யிலும் சி க் கா த ந டிகர் எ ன பெ யர் எடு த்த வர் நடி கர் சூர் யா. சூர்யா நடி ப்பில் இறு தியி ல் வெ ளியா ன சூர ரை போ ற்று தி ரை ப்ப டம்  ரசி கர்க ள் ம த்தி யில் ந ல் ல வ ரவே ற்பு பெ ற்று வ ருகின் றது.

உ லகி ல் மி க பிர பல மான சாத னை யாளர் களை வை த்து ப ல ப டங் கள் எடு க்கப் பட்டு வரு கின் றது. அதில் சூர ரைப்போ ற்று தி ரை ப்பட மும் அப் படி ஒ ரு  பிர ப ல மா ன ஒரு சாத னை ஆ ளாரை வை த்து தான் எடு க்க ப்பட்ட ஒ ரு தி ரை ப்பட மாகு ம். அதில் சி னிமா து றை யில் பு க ழ் பெ ற்றவர் களி ன் வா ழ் க்கை வர லாறு மை யமா க வை த்து ப டங்கள் அடு த்து வ ருகி ன்றா ர்கள்.

அதி லும் சி ல இ ந்தி யர்க ளை ம றை ந்த பி ர பலம டை  ந் த அ வர்க ளை வை த்து எ டுத் து வ ருகின் றது. அந்த வ கை யில் த மி ழ் சி னிமா வில் வ ல ம் வ ரும் நடி கரா ன  சூர் யாவை வை த்த இய க்கு னர் சு தா கொ ங்க ரா இந் த இய க்கு னர் சூ ரரை போ ற்று எ ன்ற தி ரைப் படத் தை எ டுத் து இ ந் திய அ ளவில் சா த னை ப டைத் த வ ருகி ன் றார்.

இந்த ப ட ம் மு ழுக்க மு ழுக்க வி மான ம் சம் பந் தப்ப ட்ட ஒ ரு ப ட ம் ஆகும். அதி ல் ஜி.ஆர் கோ பிநாத் அவ ர்க ளின் வா ழ் க் கை மை ய ப்ப டு த்தி இப் படம் எ டுக்க ப்பட் டது. அவர் ஒரு சா தா ரண ம னி தர்  வி லை கு றை வான டிக் கெட் கொ டுக்க வே ண்டும் என் று ஒ ரு கன வு.

அதேபோல் இ ந்த ப டத் தில் வ ரும் ஒ ரு சி ல்ல கா ட்சி எத் தனை த டவை பா ர்த்தா லும் நம் மன தில் நீ ங்கா த இட த் தை பிடி த்து வி டும். அந்த வகை யி ல் நம் மு ன்னா ல்  ம றை ந் த  கு டிய ரசு  த லைவர்  டாக்டர் A.P.J அ ப்து கலா ம் அவர்கள் இ ந்த பட த்தி ல் நடி த்த து போ ன்று கா ட்டியுள் ளா ர்கள்.

ஆனால் ஏன் இந்த காட்சிகளை படத்தில் வைக்க வில்லை என்று ரசிகர்கள் மத்தியில் கேட்டு கொண்டு வருகின்றனர். படத்தில் வைக்க படாத வீடியோ காட்சிகள் இதோ உங்களுக்காக பாருங்கள்..

Comments are closed.