சினிமா நடி கைகளை மி ஞ்சும் அ ழகி ல் நடிகர் விஷாலின் த ங்கை..!! வெ ளியான பு கைப் படத்தை பார் த்து ர சிக் கும் ரசிகர்கள்..!!

நடிகர் விஷால் கிருஷ்ணா ரெட்டி 29 ஆகஸ்ட் 1977ஆம் ஆண்டு அன்று பிறந்து  விஷால் என்று அ ழைக் கப்படுபவர் ஒரு இ ந் தி ய தி ரை ப்பட நடிகர் மற்றும் த யா ரிப்பா ளர் ஆவார். அவர் த மி ழ் சி னிமா வில் பணி புரிகி றார். தி ரை ப்பட தயா ரிப்பா ளர் ஜி. கே. ரெட்டி யின் இ ளைய ம கன் வி ஷால் செ ன்னை ல யோலா கல் லூரி யில் விஷுவல் கம் யூனிகே ஷன்ஸ் ப யின் றார். ஆக்‌ஷன் பட ங்க ளில் நடி த்ததற் காக மி க வும் பி ரபல மான இவர், தனது த யா ரி ப்பு நி று வ னமா ன வி ஷால் பி லி ம் பே க்டரி யின் கீழ் பட ங்க ளைத் த யாரிக் கிறா ர்.

அர்ஜுனுக்கு உ த வி இ யக்கு நராக வி ஷால் தி ரை யுல கில் நு ழை ந்தா ர். பின் னர் அ வர் ஒ ரு ந டிக ரானா ர் மற் றும் வ ணி க ரீ தி யான வெற் றிகர மான அ திர டி பட ங்க ளான சண் டகோ ஷி, திமிரு, தா மிரா பாரணி மற்றும் ம லைகோ ட்டை ஆகிய படங்க ளில் நடி க்க மு ன், கா தல் தி ரில்ல ர் செல் லமே த னது முத ல் மு க்கிய க தாபாத் திரத் தில் நடி த்தார்.

த மி ழ் சினிமா வால் த ற் போது த வி ர்க் க மு டியா த ந டிக ராக இ ருப் பவர் நடிகர் வி ஷால் அ வர் கள். மு ன்ன ணி நடி கரா க வல ம்வ ரும் இ வர் த ற்போ து தெ ன்னி ந்திய தி ரைப் பட ச ங்கத் தில் த லைவ ராக வும் த யாரிப் பாள ராக வும் உ ள்ளா ர். மேலும் 29 பட ங்க ளில் நடி த்து ள்ள வி ஷா ல் த ற்போ து சமீ பத் தில் வெ ளியா ன ஆ க்ச ன் தி ரை ப்பட த்தி ல் நடி த்தி ருந் தார்.

அ தன் பிறகு நடிகர் விஷால் அவ ர்கள் ச மீப த்தில் ஆள் எங் கே இருக் கிறா ர் என்று அவரை பற்றிய செ ய் திகள் வெ ளி யா கா மல் இ ருக் கிறது. அந்த வ கை யில் விஷாலின் அண் ணா பு கைப்ப டம் த ற்போ து வெ ளியா னது. நடிகர் வி ஷாலு க்கு த ங்கை இ ருப் பது ப லர் அ றிந் திரா த ஒ ரு வி ஷ யமா கும்.

நடிகர் விஷா லுக்கு ஐ ஸ்வ ர்யா எ ன்ற ஒ ரு தங் கை யும் இரு க்கி றார் இவர் எம்.ஏ பட் டதா ரியா ன  மு டித்து ள்ளா ர். தற்போது வி ஷாலி ன் ப் ளீஸ் ஃபே க்டரி யல் த யா ரிப்பு நி றுவ னத் தை நி ர்வ கித் து வ ருகி றார் ஐ ஸ்வ ர்யா. இவர் பொ து ந ல உ த விக ளை செ ய்வ தில் மி குந் த ஆ ர்வ ம் கொ ண்ட வர்.

இதுவரை பல ஆ தரவ ற்றவர் களு க்கு ப ல்வே று ந லத்தி ட்டங் களை செ ய்துள் ளார். தனது மு ன்ன ணி த யா ரிப்பு நி றுவ னத் தை க ண் ணும் க ருத் துமாக க வனி த்து வந்த ஐஸ் வர்யா கடந்த 2017 ஆம் ஆ ண் டு தி ரும ண ம் செ ய்து கொ ண் டார். ஐஸ்வர்யா தி ரும ண ம் செ ய்துகொ ண்ட நபர் பெயர் கிரிதீஷ் உம்மிடி. இவர் ஒ ரு மி கப்பெ ரி ய ந கை க டை தொ ழில் செ ய்து கு டும்ப த் தை சே ர்ந் தவர் என் பது கு றிப் பிடத்த க்கது..

Comments are closed.