பிக் பாஸில் க லந் து கொ ண்ட பி ரபல த்தின் த ந்தை தி டீ ர் ம ர ண ம்..!! சோ கத் தில் மூ ழ்கிய கு டும் பம்..!! அதி ர்ச் சியி ல் ரசி கர்கள்..!!

விஜ ய் தொ லை க் காட் சியில் ஒ ளி பரப் பாகி வரும் பிக் பாஸ் என்ற தொ லை க் காட் சி நி கழ்ச் சி த மிழ் த் தொ  லைக்கா ட்சி யான ஸ் டார் வி ஜயில் ஒளி பரப் பாகும் ஒரு நி கழ்ச்சி யாகும். இது நெதர் லாந்தின் எண் டெமோ ல் முத லில் உரு வா க்கப் பட் ட பிக் பி ரதர் நிக ழ்ச்சி யின்  வ டிவத் தைப் பி ன்பற் றுகி றது. இதன் முதல் பரு வத் தை ஸ்டா ர் வி ஜ யில் 2017 சூன் 25 அன் று ஒளிப ரப்பத் தொடங் கியது. இந்த  பிக் பா ஸ் நிக ழ்ச் சியை கம ல் ஹா சன் நன் றாக தொ குத்து வ ந்தார். இந்த நிகழ் ச்சி இந்தி யளவில் ஹி ந்தி, மலை யா ளம், தெ லுங்கு, க ன்ன டம் எ ன பல் வேறு மொ ழிக ளில் மக்கள் ஆத ரவை பெ ற்று வந்த நி லை யில் கடந் த வா ரம் பிக் பா ஸ் நா ன்கா வது சீச ன் மு டிவு க்கு வந் தது.

அத ன்பிறகு ஆதி யில் கல ந்து கொண் ட பா லாஜிஅ வர்க ள். இவர் இந் தியள வில் பி ரப மான மா ட ல் என்பது ம் குறி ப்பி டத்தக் கது. பி க் பாஸ் மூ லம் ம க்க ள் ம ன தில் இட ம்பி டித்து இ று தி போ ட்டி வ ரை செ ன்று இர ண்டா ம் இட த் தை பி டித் தார் பா லா ஜி அவர்கள். இந்த பிக் பாஸ் வீ ட்டிற் குள் அவ ர் த ன து வா ழ்க் கை யில் சோ க க தை யை கூ றியி ருந் தார்.

இத னால்  பா ர்க்கு ம் அ னைவரு க்கு ம் அ வர் மே ல் பா ச ம் ஏற் ப ட்டது. இந்நி லை யில் பி க் பாஸ்  பாலா ஜியின் த ந் தை தீ டீ ரெ ன ம ர ண மடை ந்து ள் ளார் என தெ ரிவித் துள் ளார் பாலா ஜி. இந் த த கவ ல் தற் போது பா லா ஜி முரு கதா ஸின் ர சிகர்க ளை அதி ர்ச்சி யில் ஆ ழ்த் தியு ள்ளது. 

Comments are closed.