நடிகை ர ம்யா கிரு ஷ்ணனின் க ணவரை பார் த்து ள்ளீ ர்களா..!! முதன் மு றையாக புகை ப்படம் வெ ளியா னது இதோ..!!

நடி கை ர ம்யா கிரு ஷ்ணன் செப்டம்பர் 15, 1970ஆம் ஆண்டு அன்று பி றந்தா ர்.ஒரு இ ந்தி ய திரை ப்பட நடி கை. தெ லுங் கு, த மி ழ், கன் னடம், ம லையா ளம் மற்றும் இ ந் தி ஆ கிய ஐ ந்து மொ ழிக ளில் 260 க் கும் மே ற்ப ட்ட ப டங் களில் நடி த்துள் ளார். ரம்யா நான்கு பிலி ம்பேர் விரு துக ள், மூன்று நந் தி வி ருது கள் ம ற் றும் ஒ ரு த மிழ் நாடு மா நில தி ரை ப்பட வி ரு தை வெ ன்று ள்ளா ர். தெ லுங் கு மற் றும் க ன்னட தி ரைப் படத் தொ ழில்க ளில் ரம் யா கி ருஷ் ணா என் ற பெ ருமை யைப் பெற் றா ர். படய ப்பா வில் நீல ம்பரி நடித் ததற் காக அறி யப் பட்ட இவர், சிறந்த நடி கை க்கான பி லிம் பேர் விருதை – த மி ழை வெ ன்றா ர்.

படிக் காத வன், பே ர் சொ ல்லு ம் பி ள்ளை பட ங்க ள் மூ ல ம் நடி கை யாக த மி ழ் தி ரை யுல கில் அறி முக மாக துவ ங்கி யவர் நடி கை ரம் யா கிரு ஷ்ணன். இத ன்பின் அம்மன், போட்டு அம்மன், ராஜ காளி அம் மன் உள் ளிட்ட ப டங்க ள் மூ ல ம் மக் கள் ம த்தி யில் பிரப லமா னார்.

சிறந்த து ணை நடி கைக் கான பி லிம் பேர் விரு தையு ம் வெ ன்றா ர் – தெ லுங் கு நா டக மான கொன் செம் இஷ் டம் கொ ஞ் சேம் கா ஷ்ட ம். ஆ னால் ரஜி னி நடி ப் பில் 1999ஆம் ஆ ண்டு வெ ளியா ன ப டை யப் பா தி ரைப் படத் தில் இவர் ந டித்து நீ லாம் பரி க தாபா த்தி ரம் இவ ருக்கு தி ரை யுல கில் மி கப்பெ ரிய வ ரவே ற்பை கொ டுத் தது.

நடி கை ரம்யா கி ருஷ் ணன், தெலு ங்கு இய க்கு னர் கிரு ஷ்ணா வம் சி என் பவ ரை 2003ஆம் ஆ ண்டு தி ரு ம ண ம் செ ய்து கொ ண்டா ர். இவர் கள் இரு வருக் கும் ஒரு ம க ள் உ ள்ளா ர்.பிறகு பா ஹுப லி தொ டரி ல் சி வகா மி தே வி யை ரம் யா சித் தரித்தி ருப்ப து உ லக ளா வி ய பா ரா ட்டை ப் பெ ற்ற து.

பாகுபலி: தி பிகி னிங் ம ற்றும் அ தன் தொ டர்ச் சியா ன பாகுபலி 2: தி கன் லு ஷன் ஆகிய இர ண்டும் அதி க வ சூல் செ ய்த இ ந்திய பட ங்க ளில் ஒன் றா கும். உ ரிமை யில் அவ ரது நடி ப்பு அவ ரு க்கு ப ல வி ருது களை வெ ன்ற து. இதில் சி ற ந்த து ணை நடி கைக் கான இ ரண்டு பிலி ம்பே ர் விரு துக ள்

தெலு ங்கு மற் றும் சி ற ந்த து ணை நடி கைக் கான மா நில நந் தி விரு து வென்றார். இந் நிலை யில் ந டிகை ரம்யா கி ருஷ்ண னின் க ண வர் கி ருஷ்ணா வம் சியி ன் புகை ப்பட ங்கள் தற் போது வெ ளியா கியு ள்ளது. இதோ அந்த புகை ப்பட ங்கள்..

Comments are closed.