இந்த கு ழந் தை யா ருன்னு தெ ரியுமா.? இ ன்று பி ரப ல தொ குப்பா ளினி..!! யா ருன்னு பா ருங்க நீங் களே ஷா க் ஆகி டுவி ங்க புகை ப்படம் உள்ளே..!!

முன்பெ ல்லாம் தி ரை ப்பட நடிகர், நடி கைக ளுக்கு த்தான் பெரிய அளவி ல் ர சிகர் கள் ப ட்டா ளம் இரு ந்தது. ஆனால் இப்போ தெல்லாம் அ தற்கு இ ணை யாக தொ லைக் காட்சி யின் ஆங்கர் களுக்கே இ ருக் கிறது. அ ந்தவ கை யில் டி டி,  கோபி நாத் என பல ரும் ரசி கர் கள் ம த்தி யில் ந ல்ல ரீச் ஆகி யி ருந்த னர். அ தேபோ ல் பி ரப லமா கி வந் தவ ர்தான்  ஜாக்லி ன் அவர்கள். விஜ ய் டிவி யில் தொ குப் பா ளராக இரு ப்பவ ர்கள் அடை யும் பெ ரும் பு கழி ன் கா ரண மாக ப லரு க்கும் வி ஜய் டி வியில்  தொகு ப்பா ளர் ஆ வது பெ ருங்கன வு. அந் தவ கையி ல் கல க்கப் போவது யாரு நிக ழ்ச்சி யை ரக் சனு டன் சே ர்ந் து தொ குத்து வ ழ ங்கி பேம ஸ் ஆ னவ ர்தான் ஜா க்லி ன்.

இவ ரது மு க மும் கீச் குர லும் ர சிகர் கள் மத் தி யில் பேம ஸ். அந்த குர லா லேயே அம் மணி க்கு சீரியல் வா ய்ப்பும் வ ந்த து. தே ன்மொ ழி பி.எ ஊ ராட்சி த்தலை வர் எ ன் னும் சீ ரிய லில் இப் போது பஞ் சா யத்து த லை வராக நடி த்து வ ருகி றார் ஜாக் லின்.

வி ஜய் டிவி யில் நி கழ்ச் சியை தொ குத் து வழங்கிய கா லங் களில் ப டு மா டர் னாக வ லம் வ ந்த ஜா க்லின், தேன் மொழி சீ ரிய லில் ப க்கா வான கு டும்ப த்து பெ ண் ணாக சேலை கட் டி கு டு ம்ப குத் துவிளக் காக வ லம் வ ருகி றார்.

க னா கா ணும் கா லங் கள், ஆ ண் டாள் அ ழகர் சீ ரியலி லும் மு க்கி யப் பாத் திரத் தில் நடி த்திரு ந்த ஜாக் லின், ‘‘கோ லமா வு கோ கிலா’’ பட த்தில் லே டி சூப் பர் ஸ் டார்  நயன் தா ராவு க்கு த ங்கை யாக நடி த்தி ருந் தார்.

ஜா க்லின் எப் போ துமே சோ சியல் மீடி  யாவி லும் ஆக் டீவாக இரு ப்பா ர். அந் தவ கையில் இப்போ து சி றுவ யதில் த ன் அ ம்மா வின் ம டியில் இ ருக் கும் பு கை ப்ப டத்தை வெ ளியி ட்டு இ ருக் கிறா ர் ஜாக் லின். இ தைப் பா ர்த்த ர சிகர் கள் வா ழ்த்து களை தெ ரிவி த்து வ ருகின்ற னர். இதோ அந்த புகைப்படம் பாருங்கள்..

Comments are closed.