நடிகர் சாந்தனு ம னைவி யை பார் த்து ள்ளீ ர்களா ..!! அ ழகிய ஜோ டின் புகை ப்படம் இதோ..!!

நடிகை சாந்தனு பாக்யராஜ் ஒரு இ ந்தி ய தி ரை ப்பட நடிகர், இவர் தமிழ் மொ ழி ப டங் களில் முக் கிய மாக பணி யாற் றியுள் ளார். நடி கர்கள் கே. பாக்யராஜ் மற்றும் பூர் ணிமா பாக் யரா ஜ் ஆகி யோ ரின் மக னான சா ந்த னு, தனது தந் தை யின் வெ ட்டியா  மடி ச்சு கட் டுவி ல் கு ழந் தை கலை ஞரா க தோ ன்றி னார், கா தல் நகை ச்சு வை ச க்காரக ட்டி மு ன்ன ணி ந டிக ராக அறி முக மானர்.. தமிழ் சி னிமா வில் பல முகம் கொ ண்ட நப ராக இ ருந்து வ ந்த வர் பா க்கிய ராஜ் அவர் கள்.இவர் தமிழ் சினி மாவில் நடி கர்,இய க்குனர், இ சையமை ப்பாளர் என பல முகம் கொ ண்டவர்.இவர் தனது சினிமா பயணத்தை 16வய தி னிலே ப டம் மூ லம் துணை இ யக் குன ராக களம் இறங் கி னார்.

மேலும் நடி கராக பு தி ய வா ர்ப்பு கள் என் னும் ப டம் மூ லம் அ றிமுக மாகி த மி ழ் சினிமா ரசிக ர்களை கவ ர்ந் தார். இய க்குன ராக இவர் இ யக் கிய அ ணை த்து பட ங்க ளும் இவ ருக்கு வெற்றி பட ங்களா கவே அ மைந்த து.மேலு ம் இய க்கு னர் பா க்கிய ராஜ் எ ன்றால் நி யா பகம் வருவது அந்த முரு ங்கை க்காய் காட் சிகள் தான்.

பா க்கி யராஜ் அ வர்கள் பல  வெ ற்றி பட ங்க ளில் நடி த்து அ ன்றை ய ரசி கர் கள் ம த்தி யில் தன் கென்று ஒ ரு த னி ரசி கர் கள் கூ ட்டத் தை வை த்து ள்ளார். கட ந்த தீபா வ ளிக்கு வி ஜய் நடி ப் பில் வெ ளி யாகி ரசி கர்க ளால் மி கவும் கொ ண்டா டப்ப ட்ட பட ம் மாஸ் டர். இப் படம் ரூ 125  கோடி வசூ லை எட்டி யுள் ளது ரசி கர்க ளுக்கு மி கவும் ம கி ழ்ச்சி அளித் துள் ளது.

கேங் ஸ்டர் கதை கொ ண்ட இப் படத் தில் கல் லூரி மா ணவ ராக பா  ர்கவ் வேட த்தி ல் ந டித்த வர் சா ந்தனு. விஜ ய்யின் தீ வி ர ர சிக ரான இவர் சி றிய கதா பாத் திரம் என் றா லும் விஜய் அ ண்ணா வுக்காக தான் இ ப்பட த்தில் ந டித்தே ன் என அவ ரும் கூ றியி ருந்தா ர்.

சாந் தனு ந டனம், உட ற்ப யிற்சி என கொ ரோனா கா லத் தில் மி குந்த க வன ம் செ லு த்தி வ ந் தார். மே லும் அ வர் த ன் ம னை வி வி ஜே கீர் த்தி யுடன் இ ணை ந்து பா டல் ஆ ல்ப த்தில் நடி த்த தோடு, நட னப்பள் ளியை யும் ந டத்தி வ ருகிறா ர்கள்.

கலக் கலாக டிவி யில் நிக ழ்ச் சியை தொ குத்து வ ழங் கி வ ரும் கீர் த்தி சு ரேஷ் த ன் அப்பா அம்மாவு டனும், கண வருடனும் எ டுத்து க்கொ ண்ட பு கை ப்ப டங்கள் ர சிகர் களின் பா ர் வைக் கு வந்துள்ளன. இதோ அந்த பு கை ப்படம் நீங் களும் பா ங்க ள்..

Comments are closed.