நடிகை பாவ னாவின் க ணவரை பார் த்து ள்ளீ ர்களா ..!! மு தன் மு றை யாக கண வரின் புகை பட த்தை வெ ளியி ட்டு ள்ளார்..!! அ ழகிய ஜோ டின் புகை ப்படம் இதோ..!!

நடி கை பா வ னா 6 ஜூன் 1986ஆம் ஆ ண் டு அ ன் று பிற ந் தார். இவர் கே ரளா வைச் சே ர்ந்த ஒரு இ ந்தி ய ந டிகை, இவர் தென் னி ந்திய தி ரை யுல கில் பணி புரி கிறா ர் . அவர் ம லையா ளம், த மி ழ், கன் ன ம் மற் றும் தெலுங்கு மொழி பட ங் களில் நடித் துள் ளார், மே லும் தன் னை ஒ ரு வ ங் கி முன் ன ணி நடி கை யாக நி லை நிறுத் திக் கொ ண்டா ர். ப வானா ம லையா ள தி ரை ப்ப டமா ன ந ம்ம லில் த னது ந டிப் பில் அ றிமு கமா னார். ஒரு த சாப் த த்தி ற்கும் மே லா க ஒரு  தொ ழில்  வாழ்க் கை யில், 80 க்கும் மே ற்ப ட்ட படங் களி ல் ந டித் துள் ளார்.

மேலு ம் இ ரண் டு கே ரள மா நில தி ரைப் பட வி ருதுக ளை யும் வெ ன்றுள் ளார், இ தில் கே ரள மா நில தி  ரைப் பட விரு து – ந ம்மலுக் கான சிற ப்பு கு றிப்பு ம ற்றும் ஒரு தை வ னமத் தி லுக் கான இ ரண் டாவது சிற ந்த நடி கைக் கான விருது. 16 வ யதில் ம லை யாள தி ரை ப்ப டமா ன நம் ம லி ல் அ றிமு கமா னார், புதி யவர்க ளான சி த்தா ர்த் பர தன், ஜிஷ் ணு மற் றும் ரே ணுகா மே னன் ஆ கியோ ருடன் ப வானா எ ன்ற மே டைப் பெ யரை எ டுத் தார்.

இ ந்த ப டம் ஒரு பெ ரிய வெ ற்றி யைப் பெ ற்ற து, அவ ரு க்கு ம லையா ளத் தில் ப ல ச லு கைகள் கி டை த் தன. இ ப்ப டத் திற் காக ப ல க வுர வங் களை யும் கே ரள மா நி ல சி ற ப்பு ஜூ ரி வி ரு தை யும் வெ ன்றா ர். ப டத்தி ல் 11 வது வ குப்பு  மா ணவி பவ னா. அவர் த னது மு தல் க ன்னட ப டத் தில் பு னித் ரா ஜ்கு மார், ஜாக் கியு டன் இணை ந்து நடி த்தா ர், இ து ஒரு பிளா க்ப ஸ்டர்.

பட த்தி ன் மி  கப்பெ ரிய வெ ற்றி யைத் தொ டர் ந்து, இந்த பட ம் தெ லுங் கு மற் றும் ம லை யாள மொ ழிக ளில் டப் பிங் செய் யப்ப ட்ட து. பா லிவு ட் பட த் தில் எம் ரான்  ஹாஷ் மி மற் றும் அ மிதா ப் பச் சனுட ன் ப வானா  நடி ப்ப தாக க் கூ றப் பட் டது. அ வரது இ ரண் டா வது க ன் னட தி  ரைப்  படம் வி ஷ் ணு வர்த  வுடன் சுதீ ப் ஒரு பெ ரிய ப திலை த் தி றந் தார்.  அவ ர் ம  லையா ள ப டங்க ளான ஓ ஜி முரி மற் றும் தி ருவன ந்த புரம் லாட்ஜ் மற் றும் ஹ னி பீ மற் றும் எச மா தே வரவ் ஆ கிய பட ங்க ளில் தோ ன்றி னார்.

த ற்போது  நீ ண்ட இ டைவெ ளிக் குப் பி றகு இ வர் மீண் டும் ரீ-என்ட்ரி கொ டுத் துள் ளார். தமி ழில் வி ஜய்சே துபதி திரிஷா நடி ப்பில் வெ ளியான 96 எ ன்ற தி ரைப் படம் ம க்க ள் மத் தியி ல் ந ல்ல வர வேற் பைப் பெற் றது. இ ந்த பட த்தை க ன்ன ட மொ ழி யில் ரீ மேக் செ ய் து உள் ளார் கள். இந்த பட த்தி ல் ந டிகை பா வனா அ வர்க ள் திரிஷா கதா பாத்தி ரத்தி ல் ந டி த்து வ ரு கிறார் என்பது குறி ப்பி டத்த க்கது. இந்த பட ம் கன் னடத் திலும் ந ல் ல பெ யரை வா ங் கித் த ந்த து.

நடிகை பாவ னா ச மூ க வ லைத் தள த்தில் ஆ க்டி வாக இருக் கும் இ வர் அடி க்க டி பு கைப்ப டங்க ளை ப திவிட் டு வ ந்துள் ளார். அதன் பிறகு தி ரு மணத் திற்கு பிற கு மு த ல்மு றையா க க ணவ ருடன் இ ருக் கும் பு கைப்ப டத் தை ச மூ க வ லைத் தள ங்க ளில் ந டி கை பா வனா அவர் கள் வெளி யிட் டுள் ளா ர்கள். இதோ அந்த புகைப்படம்..

Comments are closed.