நிஜமாகவே சொ ர்க்க த்தில் நிச் சயிக்க ப்பட்ட தி ரும ணம் இதுதான்..!! இந்த கல் யாண க்க தையை கேட்டா..!! நீங்களும் வாழ்த்துவீங்க..!

தி ரும ணம் என்பது 1000 கா லத்து பயிற் மாதிரி என  நாம் நி னைத் துக்கொண்டு இருக்கும் போது அவற்றை தவுடுபுடி ஆக்கும் படி நடந்த ஒரு தி ரு ம ணம் தான் இது . நடனத்தால் நடந்த மாற்றம் .  தி ரு மணம் என்பது பலரும் சே ர்ந் து நடக்க வேண்டும்  தி ரும ணம் என்பது அனைவரது வா ழ்வி லும் ம ற க்க முடியாத நிகழ்வாக காணப்படுகிறது. தி ரும ண ங்கள் சொர் க்கத் தில் நிச்ச யிக்கப்ப டுகின்றன என்று கூ றுவார்கள் எத்தனை தி ருமண ங்க ள் அப்படி  சொர் க்க த்தில் நிச் சயிக் கப்படு கிறது என்பது யாருக்கும் பொதுவாக தெரி யவி ல்லை.

ஆனால் நம் தினசரி பல பிர ச்சி னைக ளை தி ரும ண வா ழ்க் கையில் சந்தித்துக் கொண்டு தான் இருக்கின்றோம். வேட்டையாடு விளையாடு படத்தில் நாயகியை பார் த்தவு டனே கா தலை ச் சொல்லும் கமல்ஹாசன் எனக்கு இதுவே லடே என்று  சொல்லுவார். அந்த படத்தில் அதே போன்ற ஒரு சம்பவம் நிஜ வா ழ்க் கை யிலும் நிக ழ்ந்து ள்ளது என்பது இங்கு கு றிப்பி டத்த க்கது.

ஒரு வி ஷயமா கும் அதுவும் கா தல் ஜோடிகள் இருவரும் வா ய் பே ச முடியாத மா ற்று த் திற னாளி கள் என்பது முக் கிய மாக இதில் குறி ப்பிட த்தக்க. தமிழகத்தில் புதுச்சேரி மாவட்டத்தில் காரைக்குடி பகுதிகளில் முத்து கருப்பையா  தி ருமண மண்டபத்தில் ஒரு தி ரும ணம் நிகழ்ச்சியில் கல ந்து கொண்டு. அந்த திரு மணத் திற்கு வா ய் பே ச மு டியாத மா ற்று த் தி றனா ளி ராமராஜன் வயது 30 அவருக்கு.

அதேபோன்ற நாகப்பட்டினத்தை சேர்ந்த வா ய் பே ச முடியாத ஒரு பெ ண் பெயர் தேவி அவருக்கு வயது 27 இவர்கள் அந்தக் க ல் யாண த்தில் க லந்து கொ ண்டா ர்கள். அப்போது இவர்களுக்கு பெற் றோர் தனித்தனியாக வரன் பார் த்துக் கொண்டு இரு ந்தா ர்கள். அந்த வகையில் இந்த நிலையில் தி ரும ண மண்டபத்தில் எதேச்சையாக ராமராஜன் தேவியும் சந் தித் துள்ளா ர்கள்.

அவர்கள் இருவரும் சைகை மூ லமா கவே பேசிக் கொண்டார்கள். அதன் பிறகு அடுத்த ஒரு சில மணி நேரத்திலேயே இருவரும் தி ரும ணம் செய்து முடி வெடு த்துள் ளார். இதே இருவரும் பெற்றவுடன் சொ ல்லியுள் ளார்கள். அதன் பிறகு அங்குள்ள ஒரு முருகன் கோவிலில் நடராஜர் சன்னதி முன்னரே தி ரும ணம் செய்து ள்ளா ர்கள்.

இவர்களுக்கு வா ய் பே ச மு டியா மல் இருவரும் ம னதா ல் பே சி தி ரும ணம் செய்த ச ம்ப வத்தை அங்குள்ள பலரும் ஆச் சரிய த்து டன் பார் த்துள் ளார் கள். மேலும் அவர்கள் இரு வரையும் வாழ் த்தி யுள்ளா ர்கள். இதோ இவர்கள்தான் வந்த வா ய் பே ச முடி யாத மா ற் றுத் தி றனா ளிகள்..

Comments are closed.