ரா ட்ச சன் பட த்தி ல் நடி த்த சோபியாவ இது?..வெ ளியா ன அ ழ கிய பு கைப்ப டங் கள்..!! அழ கி ல் ம யங் கி ய ர சிக பெ ரு மக் கள்..!!

த மிழ் சினி மா வில் முற் கா லத்தில் இ ருந்த தற் போது வ ரை குழ ந்தை நட்ச த்திரங்களுக்கு பஞ் சமில் லை அ ந்த அளவி ற்கு புதி ய புதி ய ப டங்களில் நி றைய குழ ந்தை நட்ச த்திரங் கள் நி றைய ப டங்க ளில் அறி முகமா கி வருகின்றன ர் ஓ ரிரு குழ ந்தை நட் சத்தி ரங்கள் தமி ழ் சினிமாவி ல் முக்கி ய நடிக ர்க ளாக இரு க்கும்.கு ழந்தைகளா க இ ருப்பா ர்கள் இல் லையெ னில் படங்க ளை தயாரி க்கும் தயா ரிப்பா ளர்களில் குழந்தை களாக இருப்பா ர்கள் த மிழ் சி னிமா குழ ந்தை நட்ச த்திரங்க ளை அறி முகமாகி வரு கின்றனர்.

ரசி கர்களை வியக் க வை க்கும் அள வில் புதி ய புதி ய குழந் தை நட்ச த்தி ரங்கள் அறி முகமா கி வருகி ன்றனர் கடந்த 2019 ஆம் ஆ ண்டு வெ ளிவந்த படம் ராட் ச ச ன் பி ளாக்ப ஸ்டர் ஹி ட் அடி த்தது இ ந்தத் தி ரைப் படம் 19ஆம் வருட ங்களு க்கான சிற ந்த திரை ப்படம் என வி கடன் வழ ங் கிய வி ருதைப் பெற் றது.அதும ட்டுமில்லா மல் இ ந்தப் பட த்திற்கு கதா பாத்தி ரங்களுக்கு  விரு து குவி ந்தது.

இந் த பட த்தை இ யக்கிய இ யக்குனர் சிறந் த இய க்குனர் என் ற விரு தை பெ ற்றார் இப் படத் தின் கதாநா யகனாக விஷ்ணுவிஷால் நடி த்திருந்தார்.மே லும் பல நடி கர்கள் ந டித்த இந் தப் பட ம் பெ ரும் வெ ற்றியடை ந்தது நடிகர் விஷ்ணு விஷால் கதை களை தே ர்வு செய் வது மிக வும் முக் கியம் எ ன நி னைப்பா ர் கதை களி ல் புதி தாக இரு க்கக் கூடிய படங் களில் அ வர் தேர் வு செய் தார்.அப் படித்தா ன் ராட் ச சன் ப டத்தையும் அ வர் தேர் ந்தெ டுத்த வெ ற்றிப்ப டமாக அ மைத்தார்.

இந் த பட த்தின் வில் ல ன் கிறிஸ்டோபர் எனு ம் கதாபா த்தி ரம் தி ரையில் வந் தா லே ரசி கர்கள் பி தியி ல் இருப் பார்கள் மற் றும் கிறிஸ்டோபர்றின்  பிளா ஷ் பேக்கில் அவ ருக்கு சோபியா மீ து கா தல் வச ப்படும் பிளாஷ்பேக்கில் வ ரும் சோபியா.அவ ரது சிற ந்த நடிப் பை வெளிப் படுத்தி யிருப் பார் மே லும் இ ந்த படத் தின் வில் ல னா க நடி த்த கிறிஸ்டோபர் சென் னை யைச் சேர் ந்த ஒரு மா ணவர் சோபியா சி னிமா பள்ளி யில் ப யிலும் ஒ ரு மா ணவி ஆ வார்.

மே லும் இந்த ப் பட த்துக்குப் பி றகு சோபியாக்கு  எந் த ஒரு ப டம் வாய் ப்புக ளும் இல் லாம ல் இ ருந்தார் பி றகு டிக் டாக்கில் சோ பியா வின் வீ டியோ  வெளியானது  அத னை கண் ட ரசிக ர்கள் ஆச்ச ரியம் அடை ந்தனர்.இவ ர் டிக்டாக்கில் வ ந்தபோது இவ ர் பட த்தில் ராட் ச சன் பட த்தில் நடித் த சோபியா ஆட்சி யை எ ன லை க் மற் றும் கமெ ண்ட் ரசிக ர்கள் செ ய்து வந் தனர்.

இ தனால் சோபியா டிக்டா க்கி ல் புக ழ்பெற் ற கா ரணத்தி னால் பல வீடி யோக்களை  வெளியி ட்டா ர் இ வரின் உ ண்மை யான பெயர் ராகவி ரேணு .பிற கு டிக் டாக் த டை செய் யப்பட் டதால் இ வரது புகை ப்பட ங்கள் ச மூக வலை தள ங்களில் வை ரளா கி  வ ருகி றது.இதோ அந்த புகைப்படங்கள்..

Comments are closed.