காதல் ப டத் தில் ந டித்த மெ க்கா னிக் சி றுவன இ வர்..!! தற் போது இ வர் எ ன்ன செ ய்கி றார் தெ ரி யுமா?..அ திர் ச்சி யாகும் ர சிக ர்கள்..!!

தமி ழ் சி னிமாவில் காமெ டி நடிக ர்க ளுக் கென்று  ஒரு தனி இ டம் உண் டு நடிகர் நா கேஷ் கவு ண்டமணி செந்தி ல் எ ன தொ டங்கி ஆயி ரக்கண க்கான கா மெடி நடி கர்கள் தமி ழ் சினி மாவில் வ லம் வந் தனர் நடி கர் வ டிவேலுவை போல ஜா ம்பவான் கள் இ ருக்கும் த மிழ் சினி மாவில் அ ப்பேர் ப்பட்ட ந டிகர்க ளுக்கு து ணை க தாபா த்தி ரங்கள் கா மெடி யர்கள் சிறு வ னாக நடித் துள் ளனர் அ ப்படி 2004ஆம் ஆண் டு பா லாஜி ச க்திவேல் இ யக்கத்தில் நடி கர் பரத் சந்தியா என ப ல நடி கர்கள் நடி த்து வெ ளியான பட ம் காதல்.

இ ப்படம் ர சிக ர்களிடையே ந ல்ல வர வேற் பு பெ ற்று திரைய ரங்குக ளில் மெ கா ஹி ட் அடி த்த து இ தில் கதா நாய கி யாக நடி த்த சந்தியாவின் பெயரை காத ல் சந்தியா என ரசிக ர்களி டையே பிர பல மா னது  இ தில் நடி கர் பரத் டூவீ லர் மெக் கா னிக் காக நடித் திருப் பார் பா ரதத் தின் உத வியா ளராக அ ருங்கு மாரி ன் பாத் திரம் பா ர்வை யாளர்களி டமிருந் து பெரு ம் பாராட் டைப் பெ ற்றது.

அவ ர் ந டிகர் அருண்குமார் இ வர் தென் னிந் திய து ணை நடி கர், அவ ர் தமி ழ் தி ரையுலகில் பணி யாற்றி யதற்கா க அ றியப் பட்டவர். அருண்குமார் காத ல் அரு ண் என் றும் அ ழைக்கப்ப டுகிறார், த மிழ் நாட் டின் தூ த்துக் குடியைச் சே ர்ந்த வர். 2004 ஆம் ஆ ண்டில் கா தால் பட த்தில் அ றிமுகமா னார்.  கராட் டாண் டி யாக நடி த்தத ற்காக அ வர் புக ழ் பெ ற்றா ர்.

கா தலில் கி டைத்த வெ ற்றி யைத் தொட ர்ந்து, 2005 ஆம் ஆ ண்டு அ திர டித் தி ரைப்பட மான சிவகாசியில் நடிகர் விஜய்யுடன் அ ருண் தனது ந ண்பர் களில் ஒருவ ராக தோ ன்றி னார். 2006 ஆம் ஆண் டில், சினிமா பார் வையாள ர்கள் அ வரை ஜெயம் ரவி மற் றும் த்ரிஷா நடித் த உன் ன கம் என்னகம் ஆகி ய  பட ங்களில் பா ர்த்தார்கள்.

அ திலும் கா தல் ப ட த்தில் டீ யில்  எ ச் சை து ப்புவ து போ ன்ற கா ட் சியி ல் இ வர் செ ய்த கா ரியத் தையும் பார் த்து ர சிக ர்கள்  வா ய்வி ட்டு சிரி த்தன ர்.மே லும் இந் த நிலை யில் பட வா ய்ப்பு ஏது மி ன்றி தற் போது எ ங்கே இ ருக்கி றார் எ ன்ன  செய்கி றா ர் என் று தெரி யவில் லை த ற்போது இவரி ன் பு கை ப்படம் சமீ பத் தில் சமூ க  வ லைதள ங்களில் வை ரலாகி வ ருகிறது.

இ ந்த புகை ப்பட த்தில் ஆ ளே அடை யா ளம் தெரி யாதவர் போ ல் வ ள ர்ந்து  வி ட்டார் எ ன ரசி கர்கள் கரு த்துக்க ளை தெரி வி த்து வ ருகி ன்றன.ஆனா ல் தொட ர்ந்து அ வருக்கு பட வாய் ப்புகள் அமை ய வில் லை. ந கைச்சு வை யில் உச் ச ம் பெ ற வே ண்டு ம் எ ன்னும் ஆ சை யோடு செ ன் னை க்கு போ ன வர் இ ப்போ து சொ ந்த ஊரா ன தூ த்துக்கு டியின் சிறு தொ ழில் ஒ ன்றை செ ய்து வா ழ்க் கை யை ஓட் டி வருகிறார்.

 

Comments are closed.