தொகு ப்பாளினி VJ மகேஸ்வரிக்கு இவ்வளவு பெரிய ம கனா.? ஆச் சரிய ப்படும் ரசிகர்கள்..!! வைரலா கும் புகைப்படம் உள்ளே..!!

பல நி கழ்ச்சி களில் பல சேன ல்களில், பல VJக் கள் வந்து போ ய் இருக்கி றார்கள். ஆனா ல் இரண்டு பேர் மட்டும்தான் நம் மனதில் நீங்கா இடம் பிடித்தவர். அதில் ஒன்று DD, இன்னொன்று சன் டிவி Vj மகேஸ்வரி. சின் னத்திரை யில் மிக வும் பி ரபலமா னவர் மகே ஸ்வரி. இவர் நி கழ்ச் சியை கல கல ப்பாக தொ குத்து வழ ங்கும் ஸ்டைலே தனி. இத னாலேயே இவரு க்கென தனி ரசிகர் வட் டம் உள்ளது.

சில திரைப்படங்களிலும் இவர் நடித் துள்ளார் குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டும் என்றால், சென்னை 28 – 2 வில் முக்கிய கதா பாத்தி ரத்தில் நடித்தி ருப்பார். அதன் பிறகு டிவி தொ குப்பா ளினி யாக பல ஆ ண்டு அனு பவம் உள் ள மகே ஸ்வரிக்கு.

இப் போது ஜி தமிழ்’ சேனலில் ‘பேட் டராப்’ நி கழ்ச் சியை மகே ஸ்வரி மற்றம் தீபக் இரு வரும் தொகு த்து வழ ங்கி வருகி றார் கள். தொ குப்பா ளினிகள் சிலர் இ ப் போது சி னிமா பக் கம் காணா மல் இருக்கி ன்றனர்.

அப்படி நடு வில் எந்த ஒரு நிக ழ்ச்சி யிலும் கலந் துகொள் ளாமல் இரு ந்தவர் தொகு ப்பாளி னி மகே ஸ்வரி.ஆனால் இவர் வி த்தியா சமாக நி றைய போ ட்டோ ஷுட் கள் நட த்தி வரு கிறா ர்.

அவரது புகை ப்படங் களும் ச மூ க வலை தளங் களில் அதி கம் வை ரலா கி வ ருகி றது. அத னை தொட ர்ந்து தற் போது மகே ஸ்வரி யின் தனது ம கனி ன் பு கைப் படம் ஒ ன்று வெளியிட்டு உள்ளார். இதோ அந்த புகைப்படம்..

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Vj Maheswari (@maheswarichanakyan)

Comments are closed.