12 வருடங்கள் க ழித்து மீண்டும் சீ ரியல் மூலம் ரீ-என்ட்ரி கொ டுத்த தேவ யானி..!! எந்த சீரியல் தெரி யுமா.? வெளி யான வீடி யோவை பார் த்து மகிழ் சியில் ரசிக ர்கள்..!!

த மி ழ் சி னி மாவில் 1996 ஆம் ஆண்டு அ ஜித் நடிப் பில் வெ ளிவ ந்த கா தல் கோ ட்டை தி ரைப் படத் தில் நடி த்ததன் மூ லம் ர சிக ர்கள் ம த்தி யில் பெ ருமள வில் பிர பல மான வர் நடிகை தேவயா னி. அத னைத் தொ டர்ந்து அவ ருக்கு ப ட வா ய்ப் புகள் குவிந்த நிலையில் அவர் விஜய், அஜித்,விக்ரம், கமல், பிரபு, சர த்குமார், சத்ய ராஜ் என பல முன்ன ணி நடி கர்க ளுடன் இணை ந்து நடி த்து உச்ச ந ட்சத்தி ரமாக ஜொ லித்தார்.

அழ கான சிரிப் பாலு ம், அ சத்த லான நடி ப்பா லும் இன் றள வும் ர சிக ர்கள் மன தில் நீங் கா இடம் பிடித்து ள்ளார் தேவ யானி. புகழி ன் உ ச்ச த்தில் இ ருந்த  போது இ ய க்குனர் ராஜ்கு மாரை என் பவ ரை தி ரு ம ண ம் செய்து கொ ண்ட தே வயா னிக்கு இ னியா, பி ரிய ங்கா என இரு ம கள்க ள் இரு க்கின் றனர்.

மேலு ம், த மி ழ், ம லையா ளம், தெலு ங்கு என பல மொ ழிகளி லும் நடி த்து வந்த தே வயா னி தற் போது சினி மாக்க ளில் சி று மு க்கி ய பா த்திர ங்க ளில் நடி த்து வ ருகிறா ர். இவர் சி ன்னத் திரை தொ டர்களி லும் நடித்து அச த்தியு ள்ளார்.

ஜீ த மிழி ல்  ஒளிப ரப் பாக இரு க்கும் “புதுப்புது அர் த்தங் கள்” என்ற சீரி யலில் தான் தே வயானி மீ ண்டும் நடிக் க இருக் கி றார். இ ந்த தொட ரின் புரோ மோ வெளியா கியுள்ள து.ஒரு குடு ம்ப தலை வியி ன் க தையை மைய மாக வைத்து எ டுக்கப் படும் இந்த சீரியல் ஹிட் டடி க்கும் என் பதில் எந்த த் சந்தே கமும் இ ல்லை.

த ற்போ து இ ந்த புரோ மோ ச மூ க வ லைதள ங்களில் வை ரலா கி வருகி றது. இதே வேளை, 12 வ ருட ங்கள் கழி த்து மீண் டும் கோ லங்கள் ஜோ டியான அபி பா ஸ்கர் ஜோடி இ ணைய உள் ளனர்.

Comments are closed.