கோலி சோடா பட த்தில் மூல ம் பிர பல மான இவர் இப் போது எப்படி இரு க்கிறார் தெரி யுமா.? புகை படத்தை பார் த்து வா ய் பிள ந்த ரசிகர்கள்..!!

ஏ.டி.எம். என்றா ல் ஓ ட்டோமெ டிக் டெ லர் மெ ஷின் என் றுதான் எல் லோரு கும் தெரி யும். ஆனா ல் அ தற்கு ‘அழு கிப்போன டொ மேட்டோ’ எ ன்று இ ன்னொ ரு அர் த்தம் இரு க்கிற து என்ப தை கோ லி சோ டா ப டம் பா ர்த்த வர்கள் புரி ந்திருப் பார்கள். படத் தில் A.T.M. என்ற பாத்தி ரத்தில் சீதா ந டித்தி ருந்தார் ய தார்த்த மான நடிப் பை வெ ளிப்ப டுத்தி அனை வரா லும் பா ராட்டுப் பெ ற்ற அ வர் தற் போது சென் னையில் 12வது படித் து வரு கிறார்.மு ருகதா ஸின் கத் தியி ல் ஒ ரு சீ னில் வந்த வர் தற் போது வி ஜய் மி ல்ட னின் ‘பத் து என்றது க்குள்ள’ ப டத்தில் நடி கை சம ந்தாவின் த ங் கையாக நடி த்து வரு கிறார்.

செ ன்னை புற நகர் பகு தியான குன் றத்தூ ரில் அவரி ன் வீடு இருக் கிறது. நடி கை சம ந்தா தன து ட் விட்டர் பக்க த்தில் ‘கோலி சோதா’வில் சீதா வின் நடி ப்பைப் பற் றி ஆர் வமா க இரு ந்த தை நம்மி ல் பல ர் நி னைவி ல் கொ ள்வோ ம்.இப் போது மா ட்டுக்கு நா ன் அ டிமை படத்தி ல் ஹீரோயி ன் ஆகி விட்டார்.  ராசன் எ ன்ற புதுமு கம் ஹீரோ, சவுந்த ர்யா என்ப வர் இ ன்னொரு ஹீரோ யினாக நடிக் கிறார். பி.கே.இளை யகு மார் இயக் குகி றா ர். ப டத்தை ப ற்றி அவர் கூறி யதாவது இது முழுநீள காமெ டி படம்.

மாட் டை தெ ய்வமாக நி னைக்கும் ஒரு வருக்கு அந்த மா ட்டால் ஒ ரு பிர ச்னை வ ருகி றது. அதிலிருந்து தன் னையும் மீ ட்டு மாட் டை யும் எப் படி கா ப்பாற் றுகி றார் எ ன்பது தான் க தை மா டு நல்லா இரு ந்தா த்தான் விவசாயம் நல் லா இ ருக்கும், விவசாயம் நல் லா இ ருந்தா த்தான் நாடு நல்லா இருக்கும் என்கி ற கருத் தை வ லி யுறுத்து ம் படம். பல வரு டங்க ளுக்கு  பிறகு மாடும் நடித்திரு க்கிறது என்கி றார் இ யக்கு னர் இளையகுமார்.

இவ ர் த னக்கு வா யிப்பு தர வ ந்த இயக் குன ரையே கா ரிதுப்பி அ னுப்பி யுள் ளார். ஆம், இய க் குனர் விஜய் மில்ட ன் இ வரை த னது பட த்தில் நடிக் க வைக் க கே ட்டு செ ன்ற தை பற் றி  றி இருக்கி றார்.அதனை  பற்றி அவர் கூறியதாவது “முக்கிய கேரக்டரில் நடிக்கும் பசங்க எல்லாரும் ஈசியா கிடைச்சுட்டாங்க. பட், ஹீரோயினுக்கு ஃப்ரெண்டா வர கேரக் டரு க்காக நி றையப் பேரை பார்த் தேன் யாரை யும் பி டிக்க வில்லை.

அந்த நேர த்தில் பை க்கில் போயிட்டு இருந்தப்போ, சீதா பொண்ணு நடந்து போயிட்டு இருந்தது. எனக்கு டக்கு னு தோ ணுச்சு, இந்த ப் பொ ண் ணு பட த்து க்கு கரெக்டா இருக்குனு. உடனே பைக்கில் அந்தப் பொண்ணை ஃபாலோ பண்ணிட்டு போ னேன் வண்டியை அந்தப்  பொ ண் ணு முன்னாடி நிறுத்தி, ”வணக்கம் மா என் பேர் விஜய் மில்டன் உன் பேர் என்ன மா” அப்படினு  கேட்டேன் உ டனே அந்தப் பொ ண் ணு ”தூ”னு து ப்பிட்டு போ யிருச்சு.

மேலு ம் இவர் வி ஜய் மி ல்டனி ன் இயக் கத்தி யே பத்து என்றது க்குள்ள என்ற தி ரைப் பட த்தில் சம ந்தாவி க்கு தோ ழி யாக நடித்திருந்தார் என்பது ம் குறி ப்பிடத்தக் கது. தற்போது இவர் காலேஜ் முடித்த கை யோடு தி ரைப்பட ங்க ளுக்கு பாய் பாய் சொல்லிவிட்டு படித்தத ற்கு வே லை னை தேடி கொ ண்டிரு க்கிறார். மேலும் தன க்கு ஏதே னும் சினிமா வா ய்ப்ப வந்தால் மட்டுமே நடித்து கொ டுப்பேன் என் றும் கூறி யுள் ளார்.

Comments are closed.