முழு தொ டையும் தெரிய கி ளுகி ளு போஸ்..!! சூ ட்டை கிள ப்பும் சோனாக்ஷி சின்ஹா..!!

சோனாக்ஷி சின்ஹா இந்தி திரை ப்பட ங்களில் பணிபுரியும் ஒரு இந் தி ய தி ரைப் பட நடிகை மற் றும் பா டகி. தனது ஆரம்ப வா ழ்க் கையில் ஆ டை வடி வமைப் பாளராகப் ப ணியா ற்றிய பிற கு, சின் ஹா ​​அ தி ர டி-நாடகத் திரைப்படமான தபாங் இல் அறிமுகமானார், இது சிறந்த பெண் அறி முகத்திற் கான பிலிம்பேர் விருதை வென்றது. சின்ஹா ​​ஆணின் கா தல் ஆ ர் வத் தை வ கித் து ள் ளா ர் ர வு டி ர த் தோ ர் , சன் ஆஃப் சர்தார், தபாங் 2 மற் றும் ஹா லிடே: எ சோல்ஜர் இஸ் நெவர் ஆஃப் டூட்டி உள்ளிட்ட பல அதிக வசூல் செய்த நாடகங்களி ல் கதாநாயகர்க ள். அது அவளுக்கு மட்டுப்படுத்தப்பட்ட நோக்க த்தை வழங்கியது. கா த ல் நாடகமான லூடெரா இல் காசநோயால் பா திக்கப்பட்ட ஒரு பெ ண் ணி ன் சித் தரிப் புக்காக அவர் வி ம ர் ச ன ரீ தி யா ன பா ராட் டைப் பெற்றார், இதற்காக சிறந்த நடி கைக்கான பி லிம்பேர் விருதுக்கு பரிந்துரைக்கப் பட்டார். மிஷன் மங்கல் தவிர, வணி க ரீ தியான தோ ல் வி க ளி ல் தொ டர்ச்சியாக  நடித்து இந்த ஆரம் ப வெற் றியை அவ ர் பின்ப ற்றி னார், அதில் அவரு க்கு து ணைப் பாத்தி ரம் இரு ந்தது.

ஊரட ங்கு உத்தர வின் கார ணமாக பிரப லங்கள் பலரு ம் வீட்டி லேயே முட ங்கி வருகி ன்றனர். இத னால் என்ன செய்வதன்று தெரி யாமல் தி ண றி வருகின் றனர்.ஆரம்ப த்தில் விளை யாட்டாக பொ ழுதை கழி த்து வந் த பிர பலங் கள் நாள் நீண் டுகொண்டே போக தற்போது வீட்டை சுத்தம் செய்வது போன்ற விஷயங் களில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.சி லர் உடற் ப யிற்சி செய்வது, தோட்ட த்தை சுத் தம் செய்வது, புதிதாக ஏதாவது ஒன் றை புதி தாக கற்றுக்கொ ள்வது போன்ற வைகளை செ ய்து வருகின் றனர்.

இந்நி லையில் ஊர டங்கு காரண மாக வீட்டில் பொழு தை கழிக்கு ம் இவரின் க வர் ச்சி யான புகைப் படங்க ள் இணை யத்த ளத்தில் பரவி ரசிக ர்களிடை யே கவ னிக்கப் பட்டு வருகி ன்றது. இதோ அந்த புகைப்படம்…

Comments are closed.