இ ப்படி எல் லாத் தையும் திற ந்து காட்டி இளசுகளை கவ ர்ந்த ஆயிஷா ஷர்மா..!! வைர லாகும் க வர் ச்சி புகைப்படம்..!!

தமிழ் சினிமாவில் புது முகங்களின் வரத்து அதி கரித்துக் கொண்டே போ கிறது என்று தா ன் சொ ல்ல வேண்டும். இந் நிலை யில் பாலி வுட் சினிமாவில் 1920 என்ற பட த்தின் மூ லம் கதா நாயகியாக அ றிமுக மாகி தெலுங்கு, கன்ன டம் போ ன்ற ப டங்களில் நடி த்து ரசி கர்களை க வர் ந்து வந் தவர் நடிகை.இவர் அதற்குப்பிறகு தமிழில் சிம்பு நயன்தாரா நடித்த இது நம்ம ஆளு என்ற படத்தில் குத்து பாடலுக்கு க வர் ச்சி நடனம் போ ட்டுள்ளார். அதன்பின் சார்லி சாப்லின் 2 வில் பிரபுதேவாவுடன் சேர்ந்து நடித்தார். என்னதான் இவர் த மி ழ் திரையு லகில் பல வருடங்களாக தி ரைப்பட ங்களில் நடித்து வந்தாலும் தற்போது வரை மு ன்னணி நடிகை எனும் அந்தஸ்தை பெறவில்லை.கோலிவுட் சினிமா துறையில் சில படங்களே நடித்து இருந்தாலும் இவரது தாக்கம் இளைஞர்களை தன் வசம் திரும்பி பார்க்க வைத்தது.தமிழ், மலையாளம்,கன்னடம்,தெலுங்கு போன்ற பல மொழி படங்களில் பிசியாக நடித்து வந்த இவர் தற்போது பாலிவுட் சினிமாவில் தடம் பதித்துள்ளார்.

ஊர டங்கு உத் தர வின் கா ரண மாக பி ரப லங்கள் பலரும் வீட் டிலே யே மு டங்கி வ ருகின் றனர். இ தனால் என்ன செய் வதன்று தெரியா மல் தி ண றி வரு கின்ற னர்.ஆரம்பத் தில் விளை யாட்டாக பொழுதை கழித்து வந்த பிரபலங்கள் நாள் நீண்டு கொண்டே போக தற்போது வீட்டை சுத்தம் செய் வது போன்ற விஷயங்களில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.சிலர் உடற் பயிற்சி செய்வது, தோட்டத்தை சுத்தம் செய்வது, புதிதாக ஏதாவது ஒன்றை புதிதாக கற்றுக்கொள்வது போன்றவைக ளை செய்து வருகின்றனர்.

ஊரடங்கு உத்தரவின் காரணமாக பிரபலங்கள் பலரும் வீட்டிலேயே மு டங்கி வரு கின் றனர். இதனால் என்ன செய்வதன்று தெரியாமல் தி ண றி வ ருகி ன்றனர். ஆரம்ப த்தில் வி ளையாட் டாக பொ ழுதை க ழி த்து வந் த பி ரபல ங்கள் நா ள் நீண்டு கொ ண்டே போ க த ற்போ து வீட் டை சுத்த ம் செ ய்வது போ ன்ற வி ஷயங் களில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.சிலர்  உடற் பயிற்சி செய்வது, தோட்டத்தை சுத்தம் செய்வது, புதிதாக ஏதாவது ஒன்றை புதிதாக கற்றுக் கொள்வது போன் றவைகளை செய்து வரு கின்றனர்.

Comments are closed.