பிக் பாஸ் கணேஷ் வெங் கட்டின் மனை வி யார் தெரி யுமா.? இதோ அவரின் குடு ம்ப புகை ப்படம்..!!

தொ லைக் கா ட்சிக ளில் ப ல வி தமா ன நிகழ் ச்சி கள் ஒ ளிபர ப்பப்ப டுகின் றன. மக் களை கவ ரும் வகை யில் பல  வி தமான நிக ழ்ச்சி களை நெ றய தொ லைக்கா ட்சிக ள் வழ ங்கி வரு கின் றன. மே லும் அ ந்த நிகழ் ச்சிகளு க்கு முக் கிய மான ஒன்றா க கருதப் படுவ து அந்த நி கழ்ச்சி யை தொகு த்து வழங்கு ம் தொ குப்பாளர் கள் தான். இந்நி லையில் டிவி நிக ழ்ச் சிகளில் தொ குப் பாள ராகவும், சீரி யல் நடி கை யா கவும் இரு ந்தவர் நிஷா.

பிக் பாஸ் சீசன் 1 ல் போ ட்டியா ளாரா கவும், நடி கரா வும் இ ருந்த கணே ஷ் வெங்கட் ராம னை கா த லி த் து திரு ம ண ம் செய்து கொ ண் டார். க ணேஷ் வெ ங்க ட் ராமன் பல மு ன் ன ணி நடி கர்க ளுட ன் நடி த் துள் ளார் . மேலும் அ பி யும் நா னும் பட த்தில் நடி கை த்ரி ஷாவு க்கு ஜோடி யாக ந டித் தார்.

அத ன் முலம்   நடி த்த தன் மூ லம் மக் களிட த்தி ல் பி ரப லமா னா ர். பின் நி ஷா க ர்ப் ப மா னா ர். கட ந் த சி ல மா தங்க ளுக் கு முன் அ வருக் கு அ ழ கா ன பெ ண் கு ழ ந் தை யு ம் பி ற ந்த து. இத னால் அ வர் டி வி சா னல் ம றும் சீரி யலி ருந் து சில நா ட் கள் ஓ ய்வு பெற் று ள் ளார்.

அவ் வப்போ து கு ழ ந் தை யு ட ன் பு  கைப்ப ட த்தை த ம்ப தி ச மூ க வ லை த் தளங் க ளி ல் வெ ளியி ட்டு அவ ர்கள் இரு வரு ம் ர சிகர் க ளி ன் பார் வை  யை ஈர்  த்து வி டுவா ர்கள். இதோ அ வகளி ன் கு டு ம்ப புகை ப் படம் ..

Comments are closed.