பிக் பாஸ் கணேஷ் வெங்கட்டின் மனை வி யார் தெரி யுமா.? இதோ அவரின் குடு ம்ப புகைப்படம்..!!

தொ லைக் கா ட்சிக ளில் ப ல வி தமா ன நிகழ் ச்சி கள் ஒ ளிபர ப்பப்ப டுகின் றன. மக் களை கவ ரும் வகை யில் பல  வி தமான நிக ழ்ச்சி களை நெ றய தொ லைக்கா ட்சிக ள் வழ ங்கி வரு கின் றன. மே லும் அ ந்த நிகழ் ச்சிகளு க்கு முக் கிய மான ஒன்றா க கருதப் படுவ து அந்த நி கழ்ச்சி யை தொகு த்து வழங்கு ம் தொ குப்பாளர் கள் தான். இந்நி லையில் டிவி நிக ழ்ச் சிகளில் தொ குப் பாள ராகவும், சீரி யல் நடி கை யா கவும் இரு ந்தவர் நிஷா.

பிக் பாஸ் சீசன் 1 ல் போ ட்டியா ளாரா கவும், நடி கராவும் இ ருந்த கணேஷ் வெங்கட் ராமனை கா தலித் துதிரு ம ண ம் செய்து கொ ண் டார். கணேஷ் வெ ங்கட் ராமன் பல மு ன் னணி நடி கர்க ளுட ன் நடித் துள் ளார். மேலும் அ பியும் நா னும் பட த்தில் நடி கை த்ரி ஷாவு க்கு ஜோடி யாக நடித்தார்.

அதன் முலம்   நடி த்த தன் மூ லம் மக் களிடத்தி ல் பி ரப லமா னார். பின் நிஷா க ர்ப் பமா னா ர். கட ந்த சி ல மா தங்க ளுக் கு முன் அ வருக் கு அ ழகா ன பெ ண் கு ழ ந் தையு ம் பிற ந்த து. இதனால் அவர் டி வி சா னல் ம றும் சீரி யலி ருந்து சில நாட் கள் ஓ ய்வு பெற்று ள் ளார்.

அவ் வப்போது கு ழ ந்தை யுட ன் பு கைப்ப டத்தை த ம்பதி ச மூ க வ லைத் தளங் களி ல் வெ ளியி ட்டு அவ ர்கள் இரு வரும் ர சிகர் களின் பார் வை யை ஈர் த்து விடுவா ர்கள். இதோ அவகளின் குடும்ப புகைப்படம் ..

Comments are closed.