காசி ப டத் தில் விக்க ரமுக்கு தங் கையாக நடித்த காவியா மாதவனா இது..!! இப்போ செம்ம அ ழகுட ன் எப்படி இரு க்கா ங்க பாருங்கள்..!! வைர லகும் புகைப்படம் இதோ..!!

மலை யாள சி னிமாவி ல் மு ன்ன ணி நடி கையாக வ லம் வ ந்து கொ ண்டி ருக்கி றார் நடி கை கா வியா மாதவன். ம லையாள சினி மா தவி ர த மி ழ் தி ரைப் படங் களில் நடி த்துள் ளார் சி னிமா வில் கு ழ ந் தை நட் சத்தி ரமா க என்ற பட த்தில் அ றிமு கமா னார்.கு ழந் தை நட் சத் திர மாக ப ல ப டங் களில் நடி த்தி ருக் கிறார். மலையா ள சி னிமா வின்  முன் னணி  ந டிகை யாக இ வர் இ டம் பெ ற்ற தி ரைப் படம் தி கி ல் திரை ப்பட மாகும் அவ ருக்கு சி றந்த ந டிகை க்கா ன வி ருதி னைப் பெ ற்றுத் தந் தது.

அதே கமல் எ ன்ற இ யக்கு னருட ன் பட த்தில் ந டிக்க அவ ருடை ய ப ல பட ங்க ள் வெ ற்றிப் பட ங் க ளாக அ வரு க்கு கா வ்யா மா தவனு க்கு அ மைந் திரு ந்தது. அ தன் பின் நிஷா ல் சந் திரா என் வரை ம ண ந் து கொ ண்ட வர் தொ டர் ந்து பட ங்க ளி லும் நடி த்து வந் தார்.

பின் அவரு க்கு ஏ ற்பட்ட க ரு த்து வே றுபா டினா ல் வி வா க ர த் து பெ ற்று பி ர ப ல ம லை யாள நடி கர் தி லீ ப் என்பவ ரை தி ரு ம ண ம் செ ய்து கொண் டார். த மி ழ் சினிமா வில் நடி த்த ப டம் நடி கர் வி க்ரம் கா சி எ ன் ற பட த்தில் அ வரு க்கு த ங் கையா க ந டித்து அறி முக மாயிருந் தார்.

இ ருப் பினு ம் பெரி ய க தாபா த்திர ம் இல் லாத கா ரண த்தினா ல் த மி ழ் சி னிமா வில் பெ ரிய அ ளவில் பே சப்ப டாத கா வியா மாதவன் அதனை தொடர் ந்து என் ம னா வா னில் என்ற பட த்தி லும் நடி க்க அவ ருக்கு வெற் றியை கொடு க்கவி ல்லை.

Comments are closed.