முதன் முறை யாக தனது வி வா க ரத் து குறி த்து பே சிய டிடி..!! என்ன கூறி யுள் ளார் பா ருங்க..!!

திவ்ய தர்ஷினி விஜய் டி வியி ன் செ ல்லப்பி ள்ளை என் றால் இவ ரை க ண் மூடி சொ ல்லலா ம். அந்த அள விற்கு விஜய் டிவியின் வள ர்ச்சி க்கா க உ ழை த் து உள்ள தொ கு ப்பா ள ர்கள் பட் டிய லில் மு தல் இடம் DD-க்கு தா ன்.அதன்பி றகு  வாழ் நாளி ல் பா தி நாட் களை விஜ ய் டிவிக் கே அ ர்ப்ப ணித் து உ ழை த்து ம க்க ள் மனதி ல் நீங் கா இ டம் பிடி த்த வர். இவர் தொ குத்து வ ழங்கும்  நிக ழ்ச்சி கள் க லகல ப்பா க இரு க்கும் என் பதா ல் DD தொகு த்து வ ழங்கும் நி கழ்ச் சியை ரசி த்து பார் ப்பார் கள் ரசி கர்க ள்.

இவ ருக்கு தி ரு ம ண ம் நடந்து வி வா க ரத் தான பின் ம றுபடி யும் வி ஜய் டி வியி ல் த னது ப ணியை தொட ன்கினா ர். அவர் செ ய்யும் செ யலை நே சித்து செ ய்வார். அவ ரது வாழ் வில் ப ல ச றுக் கல் கள், மன க்க ஷ்டங் கள் இருந் தாலும் கொ ஞ்சம் கூ ட வெ ளி யில் காட் டாமல் சு ற்றி உ ள்ள வர்க ளை கல கலப் பாக வை த்து கொள் வர்.

இவ ர் த னது நீண் டநா ள் ந ண் பர் ஸ்ரீ காந்த் எ ன்பவ ரை தி ரு ம ண ம் செ ய்து கொண் டு பி ன்  சில பி ரச்ச னைக ளா ல் பி ரிந் தார். ஆனா ல் டி டி இது வரை தன து வி வா க ரத் து குறி த்து வெ ளி யே பே சிய தே இல் லை.

அ தில் அவர் 36 வய தா கியும், வி வா க ரத் து பெற் று, கு ழ ந் தை கள் இல் லாமல் இ ருக்கிறீ ர்களா ப ர வாயி ல் லை ஆனா லும் சந் தோ ஷமா க இ ருப் போம் என கூறியுள்ளார்.

Comments are closed.