பி கி னி அணித படி நிச்சல் குளத்தில் எடுத்த ஹா ட் போட்டோ ஷூட்..!! இளசுக்கு விருந்து வைத்த இஷிதா வியாஸ்..!!

மஞ்சு வி யாஸ், மேடைப் பெயரால் அறியப்பட்ட இஷிதா வியாஸ் ஒரு இ ந் தி ய தொலை க்காட்சி மற்றும் திரைப்பட நடிகை. ரியாலிட்டி தொ லைக்காட்சி நிக ழ்ச்சியான கிங்பிஷர் கால ண்டர் ஹன்ட் 2013 இன் முதல் ஏழு இடங்களில் அவர் இடம் பிடி த்தார். வியாஸ் ஒரு மா ட லா க தனது வா ழ் க் கை யை  த் தொடங்கினார், பின்னர் அவர் நடிப்புக்கு முன்னேறினார். அவரது முதல் திட் டம் யஷ் ராஜ் பிலிம்ஸ் படத்திற்கான லிஃப்ட் காரா தே என்ற பேச்சு நிக ழ்ச்சி. நிகழ்ச்சி ஒளிபரப் பப்பட்ட உடனேயே, ஜான்சி கி ராணி என்ற தொடருக்காக 1857 ஆம் ஆண்டு இந் திய கி ள ர் ச் சி யி ல் முக்கி ய பங்கு வகித்த இ ந்திய பெ ண் கோலிசி ப்பாயான ஜல்கரிபாயாக நடிக்க அவருக்கு வாய்ப்பு கிடை த்தது.

ஜல்கரிபாயின் அவரது சித்தரிப்பு பாலிவுட் மற்றும் தொலைக்காட்சித் து றை யி ல் பரவலான பாராட்டிற்கு வழிவ குத்தது. ஜான் மத்தே யு மத்த னுடன் காம் தேனு ஸ் டீலுக்காக ஒரு படத் திலும் நடி த்தார்.ஊ ரடங்கு உத் தரவின் காரண மாக பிர பல ங்கள் பலரும் வீட்டிலேயே முடங்கி வருகின்றனர். இதனால் என்ன செய்வதன்று தெரியாமல் திணறி வரு கின்றனர்.ஆரம்பத்தில் வி ளையாட்டாக பொ ழுதை கழித்து வந்த பிரபலங்கள் நாள் நீண் டுகொண்டே போக தற்போது வீட்டை சுத்தம் செய்வது போன்ற விஷயங்களில் ஈடுபட்டு வருகின்ற னர்.

சிலர் உடற் பயிற்சி செய்வது, தோ ட்டத்தை சு த்தம் செய்வது, புதிதாக ஏதாவது ஒன்றை புதிதாக கற்று க்கொள்வது போன்றவைகளை செய்து வருகின் றனர்.இந்நிலையில் ஊரடங்கு காரணமாக வீட்டில் பொழுதை கழிக்கும் இவரின் க வர் ச்சி யான புகைப்படங்கள் இணையத்தளத்தில் பரவி ரசிகர்களிடையே கவனிக்கப்பட்டு வருகின்றது. இதோ அந்த புகைப்படம்.

Comments are closed.