நடிகர் அஸீமின் தம் பியை பார் த்து ள்ளீர் களா.!! பு கைப்ப டத்தை பார் த்து வி யந்த ரசிக ர்கள்..!

வி ஜய் தொ லைக் காட்சி யில் ஒ ளி ப ரப்பா ன தெ ய்வ ம் த ந்த வீ டு, பக ல் நி ல வு,  க டைக்கு ட்டி சி ங் கம் எ ன்ற ப ல் வே று சீ ரிய ல்க ளில் ந டித் தும் ர சிக ர்க ளின் ம த்தி யில் பிர பலம டைந் த சி ன்ன த்தி ரை நடிகர் அ ஸீம். ப க ல் நி லவு சீ ரிய ல் ந டிகர் அஸீ ம் த னது ம னை வி யை வி வா க ர த் து செய் துள் ளதா க வெ ளியி ட்டு ள்ள ப தி வு ஒ ட்டு மொ த்த ர சிக ர்க ளை அ தி ர் ச்சி யி ல் ஆ ழ் த்தி யுள்ள து. பி க் பாஸ் 4 நி கழ் ச்சி யின் பி ர பல மான போ ட்டி யாளர் களி ல் ஒ ருவர் ஷி வானி நா ராயண ன்.

ப கல் நி லவு போ ன்ற ப ல வெற் றி சீ ரிய ல்க ளில் அ வர் ந டித்து ள் ளார் எ ன்பது நா ன் எ ல்லோ ருக் கு ம் தெரி ந் த வி சை யம் தா ன். இவ ருக்கு ஜோ டியா க ந டித்த அஸீ ம் ச மீப த்தி ல் ந டைபெ ற்ற பி க்பா ஸ் நி கழ் ச்சி யில் வை ல்டு கா ர்டு எ ண்ட் ரியா க செ ல்வ தா க கூ றப் பட்ட து.

இ தற் காக த னி மைப் படு த்த ப்ப ட்டிரு ந்த நடிகர் அஸீ ம் த னிப் பட் ட கா ரண த்தி னா ல் பி க்பா ஸ் நி கழ் ச்சி க்கு செ ல்ல முடி யவி ல் லை ம ன் னித் துவி டுங் கள் எ ன்று ரசி கர்க ளிட ம் ம ன் னி ப்பு ம் கேட் டிரு ந் தார். இந் நிலை யில் ந டிகர் அஸீ ம் த னது ம னை வி யிட மிரு ந் து வி வா கர த் து பெ ற்ற தாக ச மீப த்தி ல் அ திகா ரப்பூ ர்வ மா க அ றிவி த்து ள்ளா ர்.

இவரின் வி வா க ரத் திற் கு ஷி வானி மீ து ஏற் பட்ட கா த ல் எ ன்று ப ல ரு ம் கூ றிவந் த நி லை யில், தற் போது இ துகுறி த்து மு தன் முதலா க வி ள க்க ம் கொ டுத்து ள்ளா ர் நடிகர் அஸீ ம். இந் நிலையில் நடிகர் அஸீ ம் த னது தம் பியு டன் இ ருக் கும் பு கைப் படத்தி னை ச மு க வ லைத கலை ளில் வெ ளியி ட்டு அ வருக்கு பிறந் தநாள் வா ழ்த் து தெ ரிவித் துள் ளார்.

Comments are closed.