நடிகர் ஸ்ரீ காந்தின் ம னைவி மற்றும் ம கனை பார் த்து ள்ளீ ர்களா.!! முதன் முறை யாக குடு ம்ப புகை படத்தை வெளிட் டுள் ளார்..!!

ந டிகர் ஸ்ரீ காந் த் ஒ ரு இ ந் தி ய தி ரை ப்பட நடி கர். இவர் 28 பிப்ரோரி 1979ஆம் ஆ ண்டு அ ன்று பி றந் தார். இவர் த மி ழ் தி ரை யு லகி ல் மு க் கிய மாக தன து ப டைப் புகளு க்கு ரொ ம்ப  பெ யர் பெ ற்ற வர். ரோஜா கூ ட்டம் எ ன்ற கா த ல் பட த்தி ல் அ றி முக மா ன நடி கர் ஸ்ரீ காந்த் இவ ர் ஏப் ரல் மா தத் தில், ம ன செல் லம், பார் த்திப ன் க னவு ,உ ள்ளி ட்ட ப ல பட ங்களி ல் ந டித் தார். பின் னர் அ வர் ஜூட், போ ஸ் ம ற்று ம் ட்ரோ ஹி, ஆ கிய வற் றில் அ திர டி வே டங்க ளி ல் ந டித் தார்.

அடு த்த ஆ ண்டு களில், அவ ரது ப டங் கள் வ ணி க ரீ தியா ன வெ ற்றி யை ப் பெ றத் த வறி விட் டன. இது அ வரை தெ லுங் கு மற் றும் ம லை யா ள தி ரை ப் படத் தொ ழி ல்க ளில் ஈ டுப ட வ ழிவ குத் த து. தெ லு ங் கு படங்க ளி ல் ஸ்ரீ ராம் என் ற பெ ருமை யை ப் பெ ற்றா ர்.

கே. பா லச்சந் தரி ன் டெ லி சீரி யலா ன ஜன் ன லில் அவ ருக்கு ஒ ரு சிறி ய பா த்தி ரமு ம் இ ருந் தது. ஸ்ரீ காந்த் ஸ்ரீ ராமா க செ ன்னை யில் ஒ ரு த மி ழ் பே சும் கு டு ம்ப த்தில் பிற ந்தா ர். ஆ ஸ்தி ரேலியா வில் எம்.பி.ஏ படி ப்பை மு டித் து உ ள் ளார். அவர் 2007 ந வ ம்பரி ல் வந் தனா என் பவ ரை தி ரு ம ண ம் செ ய்து கொ ண்டா ர்.

இந் த த ம்ப திய ருக்கு இர ண்டு குழ ந் தைகள்  உ ள்ள னர். ஒரு ம க ன் மற் றும் ஒ ரு ம க ள் உ ள்ள னர்.இந் நிலை யி ல் ஸ்ரீ காந் த் தனது ம க ன் மற் றும் மக ளுட ன் எ டுத் துக் கொ ண்ட புகை ப்ப டத் தை த ன து ச மூ க வலை த ளப் பக்க த் தில் வெ ளியிட் டு இ ருந் தார்.

அ தனை கண் ட ரசி கர் கள் நடி கர் ஸ்ரீ காந்து க்கு இவ் வளவு பெரி ய அ ழ கி ய ம களா என ஆ ச்ச ரி யம் அ டைந்துள் ளனர். தற்போது அந்த குடு ம்ப பு கைப் படம் வை ரலா கி வரு கின் றன ர். இதோ அந்த பு கைப் படம்..

Comments are closed.