இள ம் நடி கைகளை தூ க்கி சாப்பி டும்படி க வர் ச்சி காட் டும் சோனி யா அகர்வால்..!! வை ரளாகி வரும் ஹா ட் கிளிக்ஸ்..!!

சினிமாவில் நடிகைகள் நடிக்க வேண்டும் என் றிருந் தால் அவ ர்கள் அ ந்நேர த்தில் அ வர்க ளின் மா ர்க்கெ ட் அ திக ரிக்க வே ண்டு ம். அ தற் காக சி றப் பான ந டிப் பை ப டங் களில் கா ட்டவே ண்டி யுள்ளது. அந் தவகை யில் கா த ல் கொ ண்டே ன் ப டத் தில் ந டித் ததன் மூ ல ம் சி னிமா வில் அ றிமு கமா னவர் நடி கை சோ னியா அ ஜர்வா ல். இதை யடுத்து சக்‌ ஷஸ், கோ வில், 7ஜி ரெயி ன்போ கா லணி, புது ப்பேட்டை உ ள்ளிட்ட படங் களில் நடி த்து முன் னணி நடி கை எ ன்ற அந் தஷ் த்தை 90களி ல் இட ம்பிடித் தார்.இ தைய டுத்த ப டங்க ளில் நடி த்தும் பட ங்களி ல் ந டித்தி ருந்தா ல் பட ங்கள் ஓர ளவி ற்கு கூட ஓ டாமல் இ ருந் தது.

இத னால் பட ங்கள் கி டைக் காமல் கு ணச் சித்திர ந டிகை யாக வ ளம் வரு கி றார். தற் போது 40 வ யதா ன சோ னியா அகர் வால், த மி ழ், தெ லுங்கு ம லையா ளம் உள் ளிட்ட பட ங்களி ல் நடி த்து வரு கி றார். ச மீப  கால மாக இவர து பட ங் கள்  இ ணை யத்தில் க வனி க்கப் படுகி ன்றன.

இந்நிலையில் க வ ர்ச் சி  அ ங்க த்தில் டே ட்டூ ஒன் றினை குற்றி அதை  தெ ரியும்படி யான ஆ டைய ணிந் து படு மோசமா ன பு கைப்பட த்தை வெ ளியி ட்டுள் ளார். இ தை பா ர்த்த ரசிக ர்கள் ஷாக் காகி வரு கிறார் கள்.

Comments are closed.