த மிழ் சினி மாவின் அ ழகு தே வதை யாக இருந்த நடி கை ஸ்ரீவித்யா..!! அவ ரின் க டைசி கா லத்தி ல் ஏற் பட்ட கஷ் டம்..!! க ண்ணீ ர் விட்டு அ ழுத நடிகை..!!

நடி கை ஸ்ரீவி த்யா 24 ஜூலை 1953ஆம் ஆ ண் டு அ ன் று பி றந் தார். இ வர் ஒ ரு இ ந் தி ய தி ரை ப்ப ட ந டிகை, ம லை யா ளம் மற் றும் த மி ழ் தி ரை ப்ப டங் களி ல் மு க்கி யமா க தெ லுங் கு, க ன்ன டம் ம ற்று ம் இ ந் தி பட ங்க ளுட ன் சி ற ப்பா க ப ணியா ற் றினா ர். 40 ஆ ண்டு களா க நீ டித் த ஒ ரு வா ழ்க் கையி ல், 800 க்கும் மேற் பட் ட ப டங் களி ல் ந டித்து ள் ளார். த னது தொ ழில் வா ழ்க் கையி ன் பிற் பகு தியி ல், அ வர் ம லை யா ள ப டங் களி ல் க வன ம் செ லுத் தினா ர். ந டிப் புக் கு மே ல திக மாக, ஸ்ரீ வித்யா எப் போதா வ து ஒ ரு பி ன்ன ணி பா டக ராகவு ம் ப ணி யாற் றி னார்.

மா றுப ட்ட உ ணர் ச்சி களை சி த்த ரிப் பதி ல் க ட்டு ப்பா டு ம ற்று ம் நு ணுக்க த்தி ற் காக அ வர் மி கவு ம் பிர பலமா னவ ர் எல்லா மொ ழிகளி லும் கிட் டத் தட்ட எ ல்லா தி ரைப் படங் களி லும் ட ப் பிங் செ ய்ய அ வர் த னது சொ ந்த குர லை ப் பய ன்ப டுத்தி னா ர்.ந டிகர் சி வாஜி கனே சன் ந டித் த தீ ப ம் உ ள்ளி ட்ட ப ல ப டங் களை த் த யா ரித் த கேர ளாவை ச் சே ர்ந் த ஜார் ஜ் தா மஸ் எ ன் பவ ருடன் ஸ்ரீ வித் யா விற்கு ந ட் பு ஏ ற்ப ட்டது.

கா த ல் தோ ல்வி யில் இ ரு ந்த ஸ்ரீ வித் யாவி ற்கு ஜா ர்ஜ் தாமஸ் வ லிய வ ந்து ஆறு தல் கூ றி வ ந் தார். அது நா ளடை வில் இ ருவரு க்கும் கா த லா க மா றிய து.ஶ்ரீ வி த்யா இந்து ம தத் தில் இ ரு ந்து கி றிஸ் துவ மதத் திற் கு மாற ஜா ர்ஜ் தா மஸ் வ ற் புறு த் தினா ர். ஸ்ரீவி த்யா வீ ட்டி ல் உ ள் ளவ ர்க ளை ச மா தான ம் செ ய்து ஒ ரு வ ழி யா க மத ம் மா றி 1976ஆம் ஆ ண் டு ஜார் ஸ் தா ம ஸை தி ரு மண ம் செ ய்து கொ  ண்டார்.

அ தன் பி றகு த மிழ், இ ந் தி,தெ லுங் கு,ம லை யாளம்,க ன்ன டம் ஆ கிய மொ ழி ப டங் களி ல் பி ஸி யாக நடி த்தார். பட ப்பி டிப் பு கா ரண மாக வெ ளி இ டங் களி ல் இ ருப் பதா ல் த னது கு டும் ப செ லவி ற்கு தே வை யான ப ணம், ஆ கிய வ ங்கி யில் கா சோ லை மூ ல ம் க ணவ ர் தா மஸ் பொ றுப் பில் வி ட் டார். நா ட்கள் செ ல்ல செ ல்ல அவ ர் ஸ்ரீ வித் யா போ ல் மோ ச டி கை ய ழுத் து போ ட்டு அவ ரின் பண த் தை எ டுத்து கொண் டார்.

இந்த வி வரம் ஸ்ரீ வித்யா விற்கு தெ ரிய வர த ன்னை வை த்து ப ண ம் ச ம்பா திக்க வே ண்டு ம் எ ன்ற எ ண்ண த்தி ல் தா ன் ஜா ர்ஜ் தா மஸ் தி ரு மண ம் செ ய்து கொ ண் டார் என்பது அ வர் பு ரிந் து கொ ண் டார்.பி ன்ன ர் க ண வர் தாமஸ் வி வ கா ர த் து செ ய்தா ர். இரு ந்த போ தி லும் க ண வர் இவர் வ ங் கி க ணக் கில் இவ ரைப் போல் கை யழுத்து போ ட்டு மீ ண் டும் ப ண த்தை எ டுத்து சென் றார்.

பி ன்னர் மீ ண் டும் சி னி மாவில் பி சி யாகி மு ன்ன ணி ந டி கையாக வ லம் வந் தார், ஆனால் கா லம் கொ டுத் த ச ம் மட் டி அ டியா ன பு ற் றுநோ யால் பா திக் கப்ப ட்டார் ஸ்ரீ வித்யா. அழ கிய ஓவி யம் அ லங் கோ ல மாக தொ டங் கியது. வடித்து வை த்த சி லை ஒன் றி னை க றை யான் அ ரிக் க து வ ங்கி யது. அ ழ கிய மே னி யையும் அ ற்புத கு ரலை யும் சின் னாபி ன்னப டுத்தி சீரழித்து சி ரி த்தது த லையெ ழுத்து, ல ட் சக்கண க்கான ர சிக ர்களை அ ழவை த்துப் பா ர்த்து ர சித் தது வி தி.போ னது.

த னி மை, ஏ காந்தம் என்ற வ ட்டத் துக்கு ள் சூ ழ்நி லை கை தி யின் நி லை க்கு ஆ ளா னார். அ னைத் து சொ த்து க்களை யும் எ ன் ன செ ய்வ து? வச தியும் ஆ தர வும் அ ற் ற க லை ஆ ர்வ ம் கொ ண்ட ஏ ழை கு ழந் தைக ளின் வ ளமா ன எ தி ர்கால த்திற் காக கோ டிக் கணக் கான சொ த் துக் களை உ யி ல் எ ழு தி கொ டு த்தா ர். அ தனை ந ம்பி ஒ ரு வரிட மும் ஒ ப்ப டைத் தார்.

ஆ னால் அ தில் எ ள் ளள வும் அ ந்த கு ழ ந்தைக ளுக் கு போ ய் ச் சே ரவி ல்லை .தி ருவ னந்தபு ரத் தில் உள்ள அமி ர்தா மரு த்துவ ஆய் வு கழ கம் மற் றும் ம ருத்து வனை யில் த னி அ  றை யில் த லை மு டி எல் லாம் உ திர் ந்து போ ய் மி கவு ம் ப ரி தாப க ரமா ன நி லை யில் ஸ்ரீ வித் யா சி கி ச்சை பெ ற்றா ர்.

அந் த ச மய த்தி ல் யா ரை யும் பா ர்க் க ம று த்த ஸ்ரீ வித் யா நடிக ர் க ம லை ம ட் டும் பா ர்க் க அ னு மதி த் தார். மரு த்துவ மனை யில் உ ண ர்ச் சி வ சப் பட்டு க மல் அழு து வெ ளி யே வ ந் து உ ட ல் ந ல ம்பா திக்க ப் பட்டி ருப்ப வர் கள் நி லை கு றித் து வெ ளி யே சொ ல் வது அ நாக ரீகம் என தெ ரிவி த்தார். பல் வேறு போ ரா ட்டங் களுக்கு பி றகு த னது 53 வ து வ  ய தி ல் 2006ல் ஸ்ரீ வி த்யா கா ல மா னார்.

Comments are closed.