நடிகை அமலா பாலின் முதல் க ணவர் யார் தெரி யமா.? வி வ கா ரத்து கார ண த்தை வெ ளியி ட்ட அமலாபால்..!! அதி ர்ச் சி ஆனா ரசி கர்கள்..!!

த மி ழ் சி னிமா வில் ஆ ரம் பகா லத் தில் இ ருந் தே ச ர்ச் சை க்கு ரி ய ந டி கை யாக இ ருந் து வ ருப வர் தான் நடி கை அமலா பால் அவர்கள். இவர் சி ந் து சம வெளி பட த்தி ன் மூ ல ம் த மி ழ் சி னிமா விற் கு வ ந்த இவ ர் அ டுத்த டுத் து மு ன்ன ணி ந டிகர் களி ன் ப டங்க ளி ல் நடி த் து டா ப் நடி கை க ளில் ஒருவ ரா க வ ல ம் வ ருகி றார். நடிகை அ மலா பால் த மி ழ் சி னி மா ம ட்டுமி ன் றி தெ லுங் கு, ம லை யாள ம், க ன்ன டம் ஆ கிய தெ ன் னிந் திய மொ ழிக ள் அ னை த்தி லும் ஒ ரு கா லத் தில் மு ன்ன ணி ந டிகை யாக வ ல ம் வ ந்த வர் தா ன் அ மலா பால்.

இவர் இ யக்கு னர் ஏ எல் வி ஜயின் மீ து கா த ல் வ யப் பட் டு, 2014ஆம் ஆ ண் டு தி ரு ம ண ம் செ ய்து கொ ண்டா ர்.ஆனா ல், தி ரு ம ணமா ன ஒ ரு வ ருடத் திலே யே இ ருவ ரும் க ருத் து வே று பா டு கா ரண த்தா ல் பி ரிந்து விட் டனர். அ தன் பின் த மிழி ல் க டைசி யாக ஆ டை என் ற ப டத் தில் ந டித் து ச ர் ச் சை யை ஏ ற்படுத் தி னார்.

 

தற் போ து ச மூ க வ லை தள ங்க ளில் க வ ர் ச் சி பு கை ப்பட ங்க ளையும் வெ ளியிட் டு வரு கிறா ர். இந்த நி லையி ல் அம லா பா ல், ஏஎ ல் வி ஜய்யை வி வா க ரத் து செ ய் ததை ப ற்றி த ற்போ து பே ட் டி ஒ ன்றி ல் தெ ரிவி த்து ள் ளார். அதில், வி வா க ரத் து செ ய்யும் போ து எ ன்னு டைய முடி வை யா ரும் ஏற் றுக் கொ ள் ளவி ல்லை என்று சொ ன் னார்.

அதன் பிறகு எ னக் கு ப க்க பல மாக யா ரும் நி ற்கா மல், ப யமு று த்தவே செய் த னர். அந் த ச மய த்தி ல், நா ன் மு ன்ன ணி ந டி கை யாக வ ல ம் வ ந்தா லும், ப யத் தோ டு தா ன் வா ழ்ந் தேன் எ ன்னு டைய சந் தோ ஷம் மற் றும் ம னநி லை யை யா ரும் புரி ந் துகொ ள்ள முய ற்சி செ ய்ய வில் லை என் று அ மலா பால் தெ ரிவித் தார்.

எ னவே இ வரு டைய பே ட்டி தற் போ து ச மூ க வ லைத ளங்க ளில் அவ ரு டைய ரசி கர்க ளால் பே சு ம் பொ ருளா க மா றி வ ருகி றது. இ தோ அ வரி ன் க ண வரி ன் பு கைப் பட ம்…

Comments are closed.