இந்த கு ட்டி பொ ண் ணு யாருன்னு தெரி யுமா.? இன்று பிரபல நடி கையாகி யுள்ளர்..!! யாருன்னு பாருங்க நீங்களே ஷா க் ஆகி டுவி ங்க..!!

வி.ஜே.ரா ம்யா என் று ம் அ ழைக் கப் படும் ரம் யா சுப் பிர மணி யன் ஒரு இ ந் தி ய தி  ரைப் பட நடி கை யும் தொ லை க் காட்சி தொ கு ப் பாள ருமா ன ஆவார். இவர் த மி ழ் தி ரை யுலகில் பணி யா ற்றி யுள் ளார். மிஸ் சென் னை போ ட்டி யில் ரம்யா பங் கேற் றார். பின் னர் அவர் க லக்க போவா டு யாரூ.? தி ருமண த்திற்கு பிந் தைய கா லத்தை அவர் வெளி ப்படு  த்தினார். அவர் தொ லைக் காட்சி கட மைகளை கு றைத்து, தனது வே லை யில் அதிக விரு ப்ப த் துடன் இரு ப் பார்.

மணி ரத்னத்தின் ஓ காதல் கன்மனியில் துல்கர் சல்மானின் நண்பர் அனன்யாவாக தோன்றினார். தனியார் தொ லை க்காட்  சிகளி ல் தொ குப்பா ளினி மூ ல ம் பி ரபல மான ரம்யா, இப்போது தி ரைப் படங்க ளில் நடித்து வருகிறார்.

தன்னுடை தீ வி ர உட ற்பயி ற்சி போன்றது தொ டர்பான பு கைப் படங்க ளையும், ச மூக வலை த்தள ங்களில் அவ் வப்போது பகி ர்ந்து வருகிறார். இதன் காரண மாகவே இவருக்கு என்று ஒரு தனி ரசிகர் கூட்டம் உள்ளது.

இப்படி பார்க்க இள மையா க தோன்று ரம்யா கடந்த 2014-ஆம் ஆண்டே ஜெய ராம் என்பவ ரை தி ரும ணம் செய்து கொண்டு. அதன் பின் வி வாக ர த்து செய்து கொண்டார். இது பல ருக் கும் தெரியும்.

ஆனால், அவர் வி வகா ரத் து செய்து கொ ண்ட தற்கு பல்வே று கா ரண ங்கள் கூறப்பட்ட வந்தது. திரு மண மா ன பத் து நா  ட்களில் இ ருவ ருக் கும் செ ட் ஆகா து என மு டிவு செ ய் துவிட் டா ர்க ளா ம். அது மட்டு மின்றி இருவரின் கரு த் துக் களு ம் வெ வ் வேறு வி த மாக இரு ந்ததே இரு வரின் பிரி வு க்கு மு க்கிய கா ரண மாம்.

இதனால் எந்த ஒரு ச ண் டை சச் சரவும் இ ல் லாம ல் அ மைதி யாக ரம்யா அம்மா வீ ட்டுக்கே வந்து விட்டார். தற் போது வி.ஜே.ரா ம்யா வின் சி று வ ய து பு கை ப்படம் ஒ ன் று ச மு க வ லை தள ங்க ளில் வெ ளியா னது. அத னை பா ர்த்த ர சிகர் கள் அ ந்த பு கைப டத் தை ஷே ர் செ ய்து வ ருகி ன்ற னர்.

 

Comments are closed.