சூரியா பட நடி கை ஸ்ருதி காவின் க ணவர் மற்றும் ம கனை பார் த்து ள்ளீ ர்களா..!! இ ணைய த்தை க லக் கும் வை ரல் புகை ப்படம் இதோ..!!

நடி கை ஸ் ருதி கா ஒ ரு இ ந் தி ய தி ரை ப்ப ட ந டி கை ஆ வார். இ வர் த மி ழ் ம ற்று ம் ம லை யாள மொ ழி  பட ங்க ளி ல் தோ ன் றி னார். வெ றும் 1 3 வ யதி லே யே, ஸ் ரு தி கா ப டங் களு க் கு ச லு கை க ளைப் பெ ற் றார் ஆ னால் அ வர து பாதுகா ப் பு பெ ற்றோ ர் ஒ ரு க தா நாய கியாக இ ருப் பத ற்கு மி க வு ம் மு திர் ச்சி யற் றவர் எ ன்று நி னை த் தார் கள். 16 வய தி ல், அ வர் வி ரை வில் 2002 ஆம் ஆ ண் டு அ திர டி த் தி ரை ப்ப டமா ன ஸ்ரீ எ ன்ற ப டத் தில் சூ ரியா வுட ன் தோ ன்று வத ற் காக ஒ ப்ப ந்த ம் செ ய்ய ப்பட் டார்.

மே லும்  ஒரு விம ர்ச கர் “அ வர் சி ல கோ ணங் களி ல் அ ழ காக இ ருக்கி றா ர். ஆ னால் செ யல் திற ன் வா ரியா க அ திக ம் செய் ய வில் லை” எ ன்று கு றிப் பிட் டார். ஜோ டி இ ருப்பி னும் இ ந்த ப டம் பா க்ஸ் ஆ பிஸி ல் மோ சமா க நடி த்த து.

அவ ரது அ டுத்த ப டம் வ சந்த பால ன் இய க்கி ய க வித ல யா பு ரொ டக்ஷன் ஸி ன் ஆ ல்ப ம், இ தில் அ வர் ஆ ரி ய ரா ஜேஷுட ன் ஜோ டி யாக நடி த் தார். இ ருப் பினு ம் இ ந்த ப ட ம் ச ரா சரி வ ணி கத் தை மட் டு மே செ ய் த து.

அவர் ம லை யாள தி ரைப் படமா ன ஸ் வப் னம் கொண் டு துல பர ம் எ ன்ற ப டத் திலு ம் நடி த் தார். அ தி ல் அவ ர் சு ரே ஷ் கோ பியு ட ன் ஜோ டி யாக நடி த்தா ர் ம ற்று ம் அம் மு எ ன்ற அ வர து பா த்தி ரம் மி குந் த வி மர் சன ங்க ளை வெ ன்று ள்ள து.

அ தன் பி றகு ஆ ல்ப ம் தி த்திக் கு தே எ ன்ற பா டல் களி ல் ந டித் தார். இ ந்நி லையி ல் சி னிமா வு க்கு தி டீ ரெ ன பூட் டு  போ ட்டு விட் டு அ ர்ஜு ன் எ ன்ப வ ரை தி ரு ம ண ம் செ ய் து கொ ண் டு கு டும் ப வா ழ்க் கை யில் செ ட்டி லாகி வி ட்டா ர்.

அவ ருக்கு ஆ ரவ் என் ற 10 வ யது ம க ன் உ ள் ளா ர். இந் த நி லை யில் க டந்த சி ல நா ட் களா க ஸ் ருதி கா த ன து ச மூ க வ லை த்தள ங்க ளில் தன து கு டும் ப உ டன் இ ருக்கு ம் பு கைப் பட ங்க ளை ப தி வு செ ய்து வ ருகி றார்.

தற் போது 34 வ யதா கும் ஸ் ருதி கா த னது 10 வ யது ம களு டன் இரு க்கு ம் பு கை ப்பட ங்க ளை அ தி க அ ளவி ல் ப திவு செ ய்து ள் ளார். இதை பார் த்த சூர் யா ப ட நா யகி க்கு இவ் வளவு பெ ரிய ம க ன் இரு க்கி றா ரா.? எ ன்று ஆ ச்ச ரிய த்தி ல் மூ ழ் கி உ ள் ளன.

அ தும ட்டு மின் றி  இந் த வ யதி லயும் ஸ் ருதி கா ஸ்ரீ ப டத் தில் பா ர்த் தது மா திரி யே அ ழ கா க உ ள் ளார் எ ன்று க மென் ட் ப தி வு செய் துள் ளார் கள். அந் த பு கைப்ப டங் கள் தற் போது வை ர லா கி வ ருகி றது..

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Shrutika Arjun (@shrutika_arjun)

Comments are closed.