அழ கிய த மி ழ் ம கன் பட த்தில் வந்த கு ழந் தையா இது.? இப்படி வள ர்ந்து ட்டா ங்க..!! ஷா க்கி ல் உ றை ந்த ரசி கர்கள்..!! புகைப்படம் உள்ளே..!!

த மிழ் சி னிமா வில் அ சை க்க மு டியா து இட த்தி ல இ ருக் கும் த ளப தி வி ஜயை பற் றி தெ ரி யா த ஆ ளே கி டை யா து. இவ ர் தன கெ ன் று ஒ ரு பெ ரிய ரசி கர் கள் ப ட் டா ள த் தை தான் வ ச ம் வைத் துள் ளவர். கோ லிவுட் சி னி மா து ரை யின் அ டுத்த சூப் பர் ஸ் டார் எ ன்று அள வி ற்கு வள ர்ந் து நி ற்கு ம் நடிகர் எ ன்ற ல் அ வர் தா ன் நடி கர் வி ஜய் அவ ர்கள். இவர் ப ல ப டங் களி ல் ந டித் துள் ளார். ஆர ம்பா கால க ட்ட த்தி ல் தோ ல் வி க ளை யே சந் தித் து இரு ந்தாலு ம் த ற்போ து நடி கர் வி ஜய் வ ளர் ந்து நி ற்கு ம் உ ய ரம் எ ல் லை யை தா ண் டிய து.

தொ ழில் ரீ தி யா க விஜய் என்று அ ழைக் கப் படும் ஜோசப் விஜய் சந் திரசே கர் ஷோபா என் பவரு க்கு  22 ஜூன் 1974ஆம் ஆ ண்டு அ ன்று பிற ந்தா ர். ஒரு இ ந்தி ய நடி கர், ந டனக் க லை ஞர், பி ன்ன ணி பா டக ர் மற் றும் ப ரோப கா ரர் ஆ வார். அ தற் போது நடி கர் வி ஜய் ந டித் த மா ஸ்டர் தி ரைப் பட ம் வெ ளி யா கி ந ன் றாக ஓடி க் கொ ண்டு இரு கின் றன ர்.

த ற் போது வி ஜய் ந டித்த வெ ளி யான அ ழகி ய த மி ழ் ம க ன் ப ட ம் க டந் த 2007-ம் ஆ ண் டு வெ ளிவ ந்த து. மு த ன் மு றை யா க இ ப்ப டத் தில் தா ன் க தா நாய க னாக வும் வி ல் லனா கவு ம் இர ண் டு வே  டங் களி ல் நடி த்திரு ந் தார் நடிகர் விஜய் அவர்கள்.

இ தைய டுத் து இந் த ப டத் தி ல் மு க்கி யமா ன க தா பாத் திர த்தி ல் இ ருப து சி று மி ஒரு வ ர் நடி த்தி ருப் பார். அ ந்த சி று மி இ ற ப் பி ன் மூ ல ம் வி ஜய் யிற் கு த னக் குள் இ ரு க்கு ம் ச க் தி யை ப ற்றி தெ ரிய வரு ம். இ ந்நி லை யில், இ ப்பட ம் வெ ளி யா கி 14 வ ருட ங்க ள் ஆ கியுள் ள நி லை யில்.

நா ம் கு ழ ந் தை யா க பா ர்த்த சி று மி நி வேதி தா த ற்போ து ந ன் றாக வ ள ர்ந் து ஆ ள் அ டை யாள ம் தெ ரியா த அ ளவிற் கு மா றியு ள்ளா ர். 20 வ ய து ஆ ன நி வேதி தா த ற்போ து து பா யில் செ ட்டி லாகியு ள் ளார். இவ ரி ன் ச மீப த்தி ய இ ந்த பு கைப் படம் ரசி கர் களி டையே வை ர லாக பர வி வ ருகி ற து. இதோ அந்த பு கை ப்ப டம்..

 

Comments are closed.