தொ குப்பா ளர் தீபக்கின் ம னை வி, ம க னா இது..!! இதோ அவரின் அ ழகி ய குடு ம்ப புகை ப்படம்..!!

தீ ப க் தி ன்கர் ஒரு தி ரைப் பட ம் ம ற்றும் முன் ன ணி த மி ழ் தொ லை க் கா ட்சி நடி கர், மா டல், ட ப் பிங் கலை ஞர் மற் றும் தொ லை க்கா ட்சி த யா ரிப் பாள ர் ஆவர். சீ ரி யல் ந டிக ராக பல தொ லை க்கா ட்சிக ளில் கல க்கி வ ந்த வர் தீபக். ஆம் கெட் டி மே ளம், நி லா உ ள்ளி ட்ட சீ ரிய ல்க ளில் க தா நாய க னாக ந டித் துள் ளார்.சன் டிவி தெ ண்ட் ரலில் த மி ழ் பி ரை ம் டை ம் மெ காசீரி ய லில் த மி ழா க நடி த் தத ற் காக அவர் அ றிய ப்ப டுகி றா ர்.

ஜோ டி நம் பர் ஒ ன் உ ள்ளி ட்ட ப ல்வே று நி கழ்ச் சிக ளுக்கு அவர் ஒரு தொ லை க்கா ட்சி தொ குப் பாள ராக உ ள்ளா ர். தீபக் செ ன்னை யின் கி ல் ஆத ர் ஷ் மெட் ரிகுலே ஷன் மே ல்நி லை ப்பள்ளி யில் தன து ப ள்ளி ப்படி ப்பை முடி த் தார்.

ஒரு மா ணவ ராக இ ருந் தா ர் லயோ லா க ல்லூ ரியி ல் பொ ருளா தா ரம். தொ ழி ல்து றை யில் அவ ரது ந ண்ப ர்கள் கோ லிவு ட் நடி கர் வி ஜய், ஸ்ரீ குமா ர் ம ற்றும் ச ஞ்சீவ். தீபக் கல்லூ ரி யில் ப டிக் கும் போ து மா டலி ங் துறை யில் த னது வா ழ்க் கை யை த் தொ டங் கின ர்.

படி ப்பை மு டித்த அ வர் வீ டி யோ ஜா க்கி ஆ னார். பி ன்னர் அவர் தெ ண்ட் ரால் உ ட் பட ப ல சீ ரிய ல்க ளில் நடி த்த நடி கராக தன து வா ழ்க் கையை த் தொ டர் ந் தார். முதல் சீசனில் ஜோ டி நம் பர் ஒன் னில் ப ங்கே ற்ற அ வர் பின் னர் இர ண்டா வது சீச னில் ஸ் டார் வி ஜ யேயி ல் தொ குப் பா ள ராக ஆ னார்.

அவர் உ யா ர் த்துரு 420 உ ள்ளி ட்ட  ப டங் களி ல் ந டித் து ள் ளார். இ வா னுகு த ன்னி ல கா ண்ட ம் எ ன்ற ப டத் தி ல் ஆ ண் க தா பாத் தி ரத் தில் நடி த் தா ர்.  விஜ ய் டிவி யின் மூ ல ம் பி ரப ல மா கி அ தன் பின் த ற் போது ஜீ த மி ழில் ப ணிபு ரிந் து வ ருகி றார்.

தொ குப்பா ளர் தீ பக் 2008ஆம் ஆ ண்டு சி வர ஞ்சனி என் பவ ரை தி ரு ம ண ம் செ ய் து கொ ண் டா ர். மே லும் இவர் களு க்கு ஒரு அ ழகி ய ம க னு ம் இ ருக் கி றார். இ ந் நி லை யில் தொ குப் பா ளர் தீபக் கின் ம னை வி மற் று ம் ம க ன் மூ வ ரும் இ ணைந் திரு க் கும் அழ கி ய பு கைப் படம் வெ ளி யாகி யுள் ள து. இதோ அந்த பு கை ப் படம்..

Comments are closed.