இதயத் தி ருட ன் பட நடிகை காம்னாவா இவங்க.? க ணவர் மற்றும் குழ ந்தை யுடன் இ ணை யத் தில் வெ ளியான புகை ப்படம் இதோ..!!

சி னிமா வை பொ ருத் தவ ரை ந டிக ர்க ளை வி ட ப ல்வே று ந டி கை கள் தான் வி ரை வில் கா ணா மல் போ ய் வி டுகி றா ர்கள். ஆர ம்ப த்தில் அ றிமு கமா கும் போது மி கப் பெ ரிய ந டிகை யாக வ ரு வார் எ ன்று எதி ர்பா ர்த்த ப ல்வே று நடி கை கள் தற் போ து எ ங்கு இ ருக் கிறா ர் எ ன்ன செ ய்து கொ ண்டி ருக்கி றார் எ ன் று வி வர ம் கூ ட தெ ரியா ம ல் போ ய்வி டு கிற து.

அப்படி சி னிமா வில் இ ருந்து ப ல்வேறு ந டிகை நடி கைக ள் கா ணா மல் போ யிரு க்கி றா ர்கள். அ ந்த வ கை யில் இ தயத் திரு டன் ப டத் தின் மூ ல ம் அ னை த்து இ ளசு களி ன் ம ன தை தி ரு டி ய நடி கை தான் கா ம்னா.

இதய தி ருட ன் ப டத்தி ற்கு பி ன்னர் இ ரண் டு ஆ ண்டு கள் க ழித் து, நடிகர் ஜீ வன் நடி ப்பி ல் வெ ளியா ன ம ச்சக் காரன் ப டத்தி ல் இ வரு க்கு வா ய்ப் பு கி டைத் தது.2014-ல் பெ ங்க ளூரை சே ர்ந்த சூரஜ் நா க்பா ல் என் னும் தொ ழில திப ரை தி ரு ம ண ம் செ ய்து கொ ண்டா ர்.

தி ரு மண த்தி ற்கு பி றகு ம் ச ந்திரி கா என்னும் தெ லுகு ப டத் தில் நடித்தார். பி ன்னர் எ ன்னு ம் தா யான தால் சி னி மாவி ல் ந டிப் பதை சி றி து ஆ ண்டு கள் நி றுத் தினா ர் காம்னா.

தி ரும ணத் திற் கு பி ன்ன ர் ந டி கை கா ம்னா வுக்கு கு ழ ந் தை பி றந் தாலு ம் இ துவ ரை அவ ரது கு ழந் தையி ன் பு கைப் படம் ச மூ க வ லைத் தளத் தில் வெ ளியா காம ல் தா ன் இ ருந் தது.

இந் நிலை யில், தற் போது கா ம்னா க ணவர் ம ற்றும் தனது பெ ண் குழ ந் தையு டம் இ ருக் கும் பு கைப் படம் இ ணைய த்தில் வை ர லா கி வ ருகி ற து. இவர் பெ ங்களூரில் வ சித்து வ ருகி றார் என்ப தும் குறி ப்பி டத்த க் கது.

Comments are closed.