இந்த படத்தில் இருக்கும் கு ட்டி கு ழந் தை யார் தெரி யுமா.? இன்று பி ரப ல நடி கையா கியுள் ளார்..!! புகை படத்தை பார்த்த நீங்களே ஷா க் ஆகி டுவி ங்க..!!

த மி ழ் சி னிமா வில் இ மைக் காநொ டிகள் எ ன்ற ப டத்தி ன் மூ ல ம் அ றிமு கமான வர் தான் நடிகை ராசி க ண்ணா அவ ர்கள். இந்த ப டத் திற்கு பி ற கு இ வரு க்கு அட ங்க மறு என்ற ப டத் தில் ஜெ யம் ரவி யோ டு ஜோ டி சே ர்ந் து நடி க்க வா ய்ப்பு கி டை த்த து. இந்த பட த்தி ல் ந ல்ல வ ரவே ற்பு ம க்க ள் மத் தியி ல் பெ ற் றார் நடிகை ராசி க ண்ணா. இ தன் பி றகு இ வர் அ யோ க்கி யா எ ன்ற ப டத்தி ல் நடி த்தா ர்.

அத ன்பி றகு விஜய் சே துப தியின் ச ங்க த மிழ ன் எ ன்ற ப டத் திலு ம் நடி த் தார். இவர் நடி கை ஆக ஹி ந்தி மொ ழியி ல் தா ன் மு தன் மு தலி ல் அ றிமு கமா னார். அ தன்பி றகு தெ லுங் கு, ம லை யாள ம் போ ன்ற மொ ழிக ளில் நடி த்து வந் த ர் ராசி  க ன்னா.

த ற்போ து த மி ழ் சி னிமா வில் அ தி க க வன ம் செ லுத் தி வ ருகி றார். இ வர் ந டிப் பில் த ற் போது நா ன்கு ப டங் கள் வெ ளிவ ர உ ள்ள ன. ஒரு சி ல ப டங் களில் நடி த்து சி னி மா பிர ப லங் கள் ம ற்றும் ர சிக ர்கள் ம த்தி யி ல் ந ல்ல பெ யரை வா ங்கி  வை த்த ரா சி க ண் ணா.

அத ன்பி றகு ஓ ரள விற்கு ஓ டிய ப டங் களி ல் ந டித் ததா ல் ரா ஷி க ண் ணாவி ற்கு த மிழி ல் ப டவா ய்ப் புகள் கு றைந் து கொண் டே போ னது. இத னால் தெலு ங் கு சினி மாவி ற்கு செ ன்று விட் டா ர்.

இதை தொட ர்ந்து தெ லுங் கு ப டங் களில் க மிட்டா கி நடி த்து ம், வி ளம் பரங் களில் நடி த்தும் வ ருகி றார். த ற்போது ராசி க ண்ணா னின் சி று வய து பு கைப்ப டம் ஒன் று வெ ளியா னது. அந்த பு கை ப்படம் த ற்போ து வெ ளியா கி செ ம்ம வை ர ல் ஆ கி வரு கிற து. இதோ அந்த புகைப்படம்..

Comments are closed.