நடிகர் விதார்த்தின் ம னை வி யார் தெரியுமா.? புகை படத்தை பார்த்து ஷா க் ஆனா ரசிகர்கள்..!! வை ரலா கும் பு கை ப்படம் இதோ..!!

நடிகர் வி தார்த் ஒ ரு இ ந்தி ய ந டிகர், த மி ழ் ப டங் களி ல் தோ ன் றினா ர். அவ ரது மு த ல் பெ ரிய பா த்தி ரம் மை னா இருந்தது, இது மி கப்பெ ரிய வெ ற்றி யைப் பெ ற்றது. ஏ.வி.எம் புரொ டக்ஷ ன்ஸிற் கான ஒ ரு பட த் தையு ம் அ வர் செ ய்துள் ளா ர். வி தார் தின் த ந் தை சி ங்க ப்பூ ரில் ச மை யல் கார ராக இ ருந்தா ர். மேலும் வி தா ர்த் க ல் வி கற் க வீட் டிற் கு அ னுப் பி னார். இ ருப்பி னும் அவர் த ன்னை “மி கவும் ப லவீ னமா ன மா ணவ ர்” எ ன்று வ ர்ணி த் தார். வி தா ர்த் ஒரு ப ஸ் டி ரைவர் ஆ க வே ண் டும் எ ன்று ந ம்பி னார். இது அ வரது த ந் தை யின் அ திருப் திக்கு ரிய து.

மேலும் தே வகோ ட்டை, மது ரை மற்றும் கோவையில் வே லை செ ய் தார். இரு ப்பி னும் அ வர் த னது தொ ழிலா ல் மன ச்சோ ர்வடைந் து, வி ரை வில் தனது கு டு ம்ப த்தி னரி டம் சொ ல்லா மல், செ ன்னை க்கு பு றப்ப ட்டு, த மி ழ் தி ரை யுலகி ல் ஒ ரு தொ ழி லை உ ரு வாக்க முய ன்றா ர்.

விதார்த் தனது ந ண்ப ர்கள் சி லரின் மூ ல ம் கூ த்து-பி-பட் டா ராய் எ ன்ற நா டக க் கு ழு வில் சே ர்ந் தார், படி ப்படி யாக ந டிப் பின் நு ணுக் கங் களை க் க ற்றுக் கொ ள் ளத் தொ டங் கினார். மேலும் கவு தம் மேன னி ன் மி ன்ன லே ஒ ரு சி றி ய பா த்திர த்தி ல் தி ரை யில் அறி முக மானா ர். சி றிய பா த்தி ரம் அ வருக்கு அ தி க ச லு கைக ளைத் த ரும் எ ன்று நம் பி னா லும், அது வ ரவி ல் லை. விதார்த் தனது நா டக கு ழுவு டன் சி றி ய நே ர வே லை களை த் தொ டர்ந் தார்.

பத்து ஆ ண்டுக ளுக் குப் பிற கு, பி ரபு சா லமன் அ வரது பட ங் களான கொ க்கி, லீ மற் றும் லா டம் ஆ கிய வற் றில் சி றிய பா த்தி ரத்தி ல் நடி த்தா ர். வி தார்த் மீ ண்டும் பிர பு சா லமன் உ ட ன் ஒ த்து ழைத் தார், அவர் தனது கா தல் நா டக மான மை னா வில் மு க் கிய க தாபா த்திரத் தை வ ழங் கினா ர்.  இந்த பட ம் வி தார் த்தின் வா ழ்க் கை யின் மி கப் பெரிய வெ ற்றி யாக மா றியது.

ஏ.வி.எம் புரொ டக்ஷன் ஸின் 175 வது தயா ரிப் பான மு ட ல் இ டத் தில் அவர் ந டித் தார். கொ ல்லைக் கார னில், அவர் ஒரு கு ற்றவா ளி யாக நடித்தார்.  இது அவ ரது வா ழ்க் கை யில் ஒ ரு வ ருடத் தில் அ திக ம் மு தலில் அஜீ த் கு மாரு டன்  வீ ரத் தில் நடி த் தார். இது வி தார்த் ந டித்த ஒ ரு க லை ஞருக்கு ம், ஒரு பள் ளி பெ ண் ணுக்கு ம்  ஒரு பி ணை ப்பு பற் றியது எ ன்று கூ றப்ப ட்டது.

பின்னர் எஸ். பி. ரா ஜ்குமா ரின் கா த ல் ந கைச்சு வை பட்டாய கெல ப்பனம் பா ண்டி யாவில் வேல் பாண் டியன் என் ற மி னி ப ஸ் டி ரைவ ராக நடி த் தார். தற்போது வி தார்த் தனது ம னை வின் பு கை படத் தை ச மு க வ லை தள ங்க ளில் பதி வுட் டுள் ளர். 

Comments are closed.