54 வயதில் ம களு டன் இள மையாக இருக்கும் நதியா..!! அவரது ம கள்கள் என்ன செ ய்கிறார் தெரி யுமா.? தெரி ஞ்சா ஆடி போ யிடு வீங்க..!!

ந டிகை ந தியா, 1980 க ளில் த மி ழ் சி னிமா வில் கொ டிக ட்டி ப் பற ந்த ஒரு ந டிகை என்றல் அது ந தியா. இவர் கே ரளா வை சேர் ந்த ந தியா, ‘பூவே பூச் சூடவா’ ப ட ம் மூ லமா க த  மி ழ் சி னிமா வுக்கு நு ழை ந்த ஒ ரு க தா நாயகி யாக அ றிமு கமா கி உ ள்ளார். அ ந்தப் ப டத் தின் சூ ப்ப ர் ஹி ட்டு க்கு ப் பி ற கு மு ன்ன னணி நா யகி யா க த மி ழ் சி னிமா வில் மா றிய வர். ந டிகை ந தியா பெ யரில் வ ளைய ல், சே லை கள் மா ர்கெட் டுக் கு வ ரும் அ ளவுக் கு ப யங் கர பா ப்பு லரா னார் ஆ னார் ந டிகை நதியா அவர் கள். மே லும் இவர் கி ளா ம ரை ந ம்பா மல், த ன் நடி பா ற்ற லை மட் டுமே ந ம்பி த ரமா ன ப டங் களைத் தே ர்ந் தெடுத் து ரஜினி, பிரபு, சத்யராஜ் போன்ற முன் ன ணி ஹீ ரோக் களுட ன் ந டித் தார் நடிகை நதியா அவர்கள்.

நடி கை ந தியா அவ ர்கள் தி ரும ணத் துக் குப் பி ற கு சி னிமா வில் ந டிப் பதை நி றுத் திய ந தியா, நீ ண் ட இ டைவே ளை க்கு பி ற கு நடிகர் ஜெ யம் ரவி ந டித் த ‘எம்.குமரன்’ படத் தில் அம் மா கே ரக் டரி ல் நடி த்தா ர் நடிகை ந தியா அவ ர்கள். அ தை த் தொட ர்ந் து ‘ச ண்டை’,‘தா மிரப ரணி’ ம ற்றும் சி ல தெ லுங் கு ப டங் களில் அம் மா- அக் கா கே ரக்ட ரில் நடி த்து வ ந்தா ர்.

54 வய தா கும் ந தியா விற்கு சனம், ஜனா என்ற இரண்டு ம கள் கள் இ ருக் கிறார். பொ துவா க நடிகர், நடிகைகள் த ங்க ளது வா ரிசு களை சி னிமாவு க்குள் நு ழை ய வை ப்ப தே வ ழக் கமாக கொ ண்டு ள்ள நி லையி ல் நடிகை ந தியா ம ட்டும் வி த்தி யாச மாக இரு ந்து வரு கிறா ர்.

ஆம் தனது 2 ம கள் களை சி னி மாவி ற்குள் எ ட்டி ப் பா ர்க் க வி ட வில் லை நடிகை நதியா. மூ த்த ம க ள் அ மெரி க்கா வில் வே லை செ ய்து கொ ண் டிருக் கிறார். இ ளைய ம க ள் ஜனா அ ங்கு வே லை செ ய்து வரு கிறா ர்.

நதியா 54 வ யதி லும் இ ள மை யாக இ ருப் பத ற்கு நதியா கூ று ம் கா ரண ம் எ ன்ன வென் றால் மு றை யான உ டற் பயி ற்சி உ ண வுக் க ட்டு ப்பா டு எ ன்று த ன து அ ழகி ன் ரக சிய ங்க ளை வெளி யிட் டுள் ளார் நடிகை நதியா..

Comments are closed.