நடிகர் அஜித் நடித்த ரெட் பட நடி கை ப்ரியா கில்..!! தற் போது எப்படி உள்ளார் என்ன செய் கிறார் தெரி யுமா.? வெ ளியான த கவல் இதோ..!!

த மி ழ் தி ரையு லகில் முன் னணி ந டிக ர்களி ல் ஒ ருவ ராக வும்  உ ச் ச ந ட் சத்தி ர மாக வும் வி ளங் கி வ ருப ர்க ளில் ஒரு வர்  தான் நடி கர் த ல அஜி த் கு மார் அ வர் கள். நடிகர் அஜித் குமார்1 மே 1971 அ ன்று ஹைத ராபாத்தில் பி றந் தார். இவரது தந்தை பி.சுப்பிரம ணியம் பா லக்காடு, கே ரளா மற் றும் அவ ரது சி ந்தி தா ய் மோ கினி மேற் கு வங் காள த்தின் கொ ல்கத் தா பகு தியைச் சேர் ந்தவர். 1990 ஆம் ஆண்டு த  மி ழ் தி ரை ப்ப டமான எ ன் வீடு என் க னவர் பட த்தில் ஒரு சி றி ய பா த்தி ரத்து டன் தனது வா ழ்க் கை யைத் தொ டங் கினா ர்.

அவர் கா தல் கோட்டாய் அவல் வருவாலா மற்றும் கா தல் மன் னன் ஆ கியோருடன் ஒரு கா தல் ஹீ ரோ வாக தன் னை நி லை நிறு த்திக் கொ ண்டா ர் நடிகை அஜித் குமார் அவர்கள். மேலும் அ மர்கலம்  தி ரைப்ப டத்திலி ருந்து தொடங்கி ஒரு அ திரடி ஹீரோ வாக த ன் னை நி லைநி றுத் திக் கொ ண்டா ர்.

அஜி த்தி ன் இர ட்டை ச கோத ரர்க ளின் இர ட்டை சித் தரி ப்பு அ ங் கு ஒ ருவர் கா து கே ளாத வர்-எஸ். ஜே. சூர் யாவின் வா லி அவ ரை மு தன் முதலி ல் வெ ன் றார். அதன்பிறகு பல வெற்றி திரைப்படங்கள் கொடுத்தார் நடிகர் அஜித் குமார் அவர்கள்.

அத ன்பிறகு த ல அ ஜி த் ந டிப் பில் க டந்த 2002 ஆ ம் ஆ ண் டு வெ ளி யான தி ரைப் படம்  தான் ரெட்.  இப் படத் தில் அவ ருக்கு ஜோ டியா க நடி த்து த மி ழ் சி னிமா விற்கு அறி முகமா னவர் நடிகை ப்ரியா கில் அவ ர்கள். இவர் ஹி ந்தி மொ ழி ப டங் களில் அ திக மாக நடி த்து வ ந்த ப் ரியா கில், ப ஞ்சாப், போ ஜ்பு ரி உ ள்ளி ட்ட மொ ழிப்ப டங் களில் நடி த்து வந் து ள்ளா ர்.

க டை சியாக 2006 ஆம் ஆ ண் டு பை ர வி என்ற தி ரைப்ப டத்தி ல் ந டித்த நடிகை ப் ரியா கில், அதன்பின் எந்த ஒ ரு தி ரைப் பட த்தி லும் ந டிக் கவி ல்லை. மேலும் 43 வ ய தாகும் ப்ரியா கில் லிற்கு த ற் போது வ ரை தி ரு ம ண ம் ஆ கவி ல்லை யாம். மேலும் ப டவா ய்ப் பில்லா மல் மா டல் நி று வன ம் ஒ ன் றை ந டத் தி வ ருகி றாரா ம். இந் நிலை யில் சமீ பத்தில் இ வர் எ டுத்து க்கொ ண்ட பு கைப் படம் ஒ ன் று இ ணை யத் தில் வெ ளியா கியு ள்ள து. இதோ அந்த புகைப்படம்.

Comments are closed.