நடிகர் சூர்யாவுக்கு கொ ரோன பா திப்பு..!! வா ழ்க் கை இ யல்பு நி லை க்கு தி ரும்ப வில் லை..!! அதி ர்ச் சியில் ரசிகர்கள்..!! அவரே வெ ளியிட்ட த கவல் இதோ..!!

கொ ரோனா வை ரஸ் இ ந் தி யா நாடு மட்டு மல்லா மல் உ ல க முழுவது பெ ரும் ப தி பை ஏற் படு த்தி யது . நம் இந் தியா வை போல உ ள் ளிட்ட ப ல நா டு க ளி லும் அ தி கமான  பா திப் பை ஏற் படு த்தி யுள் ளது என்பதும் தெரியும். கொ ரோ ன வை ரஸ் வ ந் து ல ட்ச க்க ணக் கான ம க் க ள் இ ந் த வை ர ஸா ல் பா திப் படை ந்து ள்ள னர்.  அதில் பொது மக் கள் மட் டுமில் லாது அ ர சிய ல் பி ரப லங் கள் மற்றும் தி ரை துறை யில் இ ருக் கும் முக் கிய பி ரப லங் கள் எ ன ப ல ரு ம் இ ந் த வை ரஸா ல் பா திப் படை ந்த னர். மேலும் திரைதுறையில் கொரோன வைரஸ் வந்து பல பிரபலம் இ ற ந் து வி ட் டா ர்.

இந் நிலை யில், நடிகர் சூர் யாவு க்கும் கொ ரோ னா வை ர ஸா ல் பா திப் படைந் துள் ள தாக அ வரே தகவல் வெளி யுட் டுள் ளார். பல ருக் கும் அ தி ர் ச்சி யை ஏற்ப டு த்தி யுள் ளது. அதை கே ட்ட ர சிக ர்கள் அ தி ர் ச் சி ஆனா ர்கள்.

மேலும், அவர் இ தைப் பற்றி ட் விட் டர் வா யிலா க கூ றிய தா வது, ’கொ ரோ னா’ பா திப்பு ஏற் பட்டு, சி கி ச் சை பெ ற்று ந லமு டன் இ ருக்கி றேன் என்று அவ ரது ட் வி ட் டர் பக்க த் தில் பதி வு ட்டு ள்ள ர் . வா ழ் க் கை இன் னும் இ யல்பு நி லை க்கு தி ரும்ப வில் லை என் பதை அ னை வரு ம் உ ண ர்வோ ம்.

அச் சத்து டன் மு டங் கிவி ட மு டியா து. அதே நே ரம் பா து காப் பும், க வன மும் அ வசி யம் நம் எல் லோ ருக் கும். அர் ப்ப ணிப் புடன் து ணை நிற் கும் மரு த்து வர்க ளுக்கு அ ன் பும், நன் றி களும். என தெ ரிவித் து ள்ளா ர். மேலும் ரசிகர்கள் அ தி ர்ச் சி யில் தான் உ ள்ள னர்..

Comments are closed.