பி ர பல நடி கருக்கு சத் தமில் லாமல் நடந்து முடிந்த தி ரும ணம்..!! பெ ண் யார் தெரியுமா.? பார் த்தால் நீங்களே அ திர் ச்சி ஆகி டுவீ ங்க..!!

பா லா இயக் கத்தில் “தாரை  தப் பட்டை” படம் மூ ல ம் வி ல்ல னா க அ றிமு கமா ன வர் நடிகர் ஆர்.கே.சுரேஷ் அவர்கள். அதை யடுத்து மு த் தையா இ யக்க த்தில் வி ஷாலுக்கு வி ல் ல னா க நடி த்த , “ம ரு து” தி ரை ப்ப டம் மி கப் பெ ரிய வெற் றியை க் கொ டுத் த து. த மி ழ் தி ரைப் பட த யாரி ப்பா ளரா க இ ருந்த ஆர்.கே.சுரேஷ் தற் போது வி ல் லன் க தாநா யக னாக நடி த்து வரு கி றார். பி ரப ல இயக் குநரான மு தை யா இயக் கத் தில் பே ச் சி என்ற ப டத் திலும் ஹீ ரோ வாக ஆர்.கே. சுரேஷ் ந டிக்க உள் ளார்.

இந்த ப் பட த்தை தி ரையரங் க வெ ளியீடு அல் லாமல், நேரடி யாக சன் டிவி யில் ஒளி பர ப்பும், சன் நெக்ஸ் ட்டிலும்  வெ ளியிட திட் டமிட்டு ள்ள னர். நடிகர் மக்க ள்செ ல்வம் விஜய் சேது பதி நடித்த தர்ம து ரை பட த் தை த யாரித் தவர் ஆர்.கே.சுரேஷ் தான்.

அ டுத்த டுத்து சினி மாவில் ந ல் ல வா ய்ப் புகள் வர தற் போது ந டிப்பி ல் ம ட்டு மே க வனம் செ லுத்தி  வரு கிறார். ஆர்.கே.சுரேஷுக்கும் சீ ரியல் நடி கை யான திவ் யா எ ன்பவ ருக்கு க டந்த ஆ ண்டு தி ரு ம ண ம் நடக்க உ ள்ள தாக செய் திக ள் வெ ளியா னது.

ஆனால் என் ன கார ணமோ அந் த  தி ரு மண ம் பா தியிலே யே நி ன்று போ னது. அ தன் பி ன்னர் ஆர்.கே.சுரேஷும் ப டங் க ளில் பி சியா க ந டி த்து வந்தா ர். இதனி டை யே ஆர்.கே.சுரேஷுக்கும் செ ன்னை யச் சேர்ந்த பை னா ன்சியர் மது எ ன்பவரு க்கும் ர கசிய தி ரு மண ம் ந டந் து மு டிந்து ள்ளது.

தி ரை யு லகி னர் யாரு க்கும் சொ ல்லா மல் தி டீ ரெ ன நடை பெ ற்ற தி ரு ம ணத் தி ல் 15 பேர் ம ட் டுமே பங் கே ற்றுள்ள னர். இந் து மு றைப்படி நல் லபடி யாக தி ரும ண ம் நட ந்துள் ளது. அதன் பிறகு இ ருவ ரும் பு கை ப்படம் வெ ளியா னது. இதோ அந்த பு கைப் படம் பாருங்கள்..

 

Comments are closed.